Tranås kommun

Överklaga beslut, hur gör man?

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har satts upp på kommunens anslagstavla. Samtidigt publiceras informationen på vår digitala anslagstavla på hemsidan. Att överklaga ett beslut kallas för laglighetsprövning och du kan överklaga beslut som är fattade av:

 • nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av Tranås kommun om du

 • är folkbokförd i kommunen
 • äger en fastighet i kommunen
 • är taxerad för kommunalskatt i kommunen

Överklaga till förvaltningsrätten

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Jönköping. Adressen hittar du här: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se/.

Förvaltningsrätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. De prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De kan också pröva om beslutet:

 • har kommit till på ett lagligt sätt,
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen, eller
 • strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

 

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att hänvisa till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Kontakt

Stadshuset

573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00 (växel)

Senast ändrad:  2018-05-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR