Tranås kommun

Kungörelse

  • Kungörelse
  • Bygg- och miljönämnden

Granskningshandling

Inbjudan till granskning.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-08-23 § 126 om granskning gällande:
Detaljplan för del av Tranåskvarn 1:1, parkering Tranås Energi.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Tranås Energi att avvärja oönskad parkering och för att möjliggöra uppförande av carport. För att begränsa påverkan på parkmiljön regleras så att carport som mest får byggas. Planområdet är 900 kvadratmeter och planförslaget möjliggöra att carport för parkeringsändamål kan uppföras på som mest 200 kvadratmeter. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen från 2011 och ny översiktsplan som bearbetas inför utställning. Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskring inte tas fram. Planområdet ligger inom strandskyddet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs, vilket bedöms som möjligt då platsen redan är ianspråktagen för parkering. Kommunen äger marken in0m planområdet. Planområdet omfattar del av fastigheten Tranåskvarn 1:1. Planområdet är lokaliserat norr om Ydrevägen, öster om Norra Storgatan och väster om Svartån. Planområdet gränsar i norr till bostadsbebyggelse på kvarteret Sågen. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-05-17 till 2021-06-17.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 2020-02-10 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen. Den 22 mars 2021 beslutade nämnden att godkänna förslaget för samråd. Efter samrådet har synpunkter inkommit från Teknik- och griftegårdnämnden, länsstyrelsen, och Lantmäteriet. Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen och ändringar har gjorts i planhandingarna efter inkomna synpunkter.

Granskningstiden gäller från 2021-09-13 till 2021-10-13

Handlingarna finns också på kommunens hemsida www.tranas.se/detaljplan

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av planarkitekt Carl Carlin tel 0140 – 681 48 e-post: carl.carlin@tranas.se

Senast den 13 oktober 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till:tillvaxt@tranas.se

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-09-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR