Tranås kommun

Kungörelse

  • Kungörelse
  • Bygg- och miljönämnden

Underrättelse - Granskning
Ändring av detaljplan 0687-P201 - DETALJPLAN FÖR DEL AV RÖHÄLLA 5.1 MFL. VÄSTRA RÖHÄLLA

avseende Röhälla 5:2 i Tranås

Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten Röhälla 5:2 ska kunna bebyggas med en friliggande villa och att få en byggrätt genom att upphäva korsmark och begränsa prickmarken. Tomten som ligger lägre än omgivande tomter tillåts bebyggas med en nockhöjd på 8,5 meter istället för en våning. I övrigt ligger gällande planbestämmelser fast.

Fastigheten ligger ca 5 km norr om Tranås tätort vid Skoboviken och gränsar i söder mot sjön Sommen. Ändringen av detaljplanen som endast berör fastigheten Röhälla 5:2 omfattar 1341 kvm.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Granskningstiden gäller från 2021-06-02 till 2021-06-29

Planhandlingar skickas till myndigheter och sakägarna och finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16 och
hos Tranås Direkt på Storgatan 22. Handlingarna finns också på kommunens
hemsida www.tranas.se/detaljplan

Senast 29 juni 2021 kan du lämna dina synpunkter till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Observera att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. 19 § PBL).


Relaterad information

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR