Tranås kommun

Kungörelse

  • Kungörelse
  • Bygg- och miljönämnden

Underrättelse - Granskning
Detaljplan för Skytteln 19, Sommenforum i Tranås stad

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till utbildning, kontor, centrumverksamhet och bostäder. Det innebär en legalisering av pågående verksamhet med möjlighet till utökning i form av, restauranger, butiker, samlingslokaler m.m. Befintliga byggnader ska ej medges för boende eller annan övernattning men ett nytt avgränsat område vid Svartån möjliggör bostäder i form av ett flerbostadshus med krav på centrumverksamhet i bottenplan.

Fastigheten Skytteln 19 är belägen i Tranås nordöstra del söder om Svartån och avgränsas av Fabriksgatan i väster och Ydrevägen i söder. Planområdets areal uppgår till knappt 2 hektar.

Förslaget stämmer överens med aktuell översiktsplan.

Granskningstiden gäller från 2021-05-06 till 2021-06-02

Planhandlingar skickas till myndigheter och sakägarna och finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16 och
hos Tranås Direkt på Storgatan 22. Handlingarna finns också på kommunens
hemsida www.tranas.se/detaljplan

Senast 2 juni 2021 kan du lämna dina synpunkter till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Observera att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. 19 § PBL).

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-05-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR