Tranås kommun

Föreskrift om eldningsförbud

Tranås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Tranås kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län. Föreskriften omfattar följande:

  • 1 Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.), användning av pyroteknik (bl.a. fyrverkerier) och s.k. svävande ljuslyktor.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid fasta grillplatser utformade så att risk för spridning är låg. Fast plats avser en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt har en bred markyta med grus eller motsvarande obrännbart material runt omkring.

  • 2 Förbudet gäller från och med torsdag den 17e juni 2021 klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.
  • 3 Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bakgrund och motiv

Föreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.

Övrigt

Med mark avses i denna föreskrift mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Med skog avses sammanhållen trädväxt oavsett tätort eller landsbygd. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning samt erforderlig bevakning i skog behöver tillgodoses enligt branschrekommendationer från Skogsforsk vid dessa typer av arbete. Särskild försiktighet behöver också iakttas vid s.k. släntklippning samt vägarbeten.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud finns på:

- Tranås kommuns hemsida, www.tranas.se

- Hemsida för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se

- Hemsida för SMHI, www.smhi.se

- Länsstyrelsen i Jönköpings län hemsida, www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Henrik Nilsson, Räddningschef Tranås har beslutat i detta ärende. Beslutet är taget på delegation.

Tranås 2021-06-17

Henrik Nilsson

Räddningschef Tranås

Kontakt

Förvaltning eller avdelning

Förnamn Efternamn
Titel
Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2021-06-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR