Tranås kommun

Tillgänglighetsarbete

Lika villkor gäller för alla. Om samhället ska vara jämlikt måste det också vara tillgängligt för alla. I Tranås kommun arbetar vi för en god tillgänglighet eftersom vi tror att det är bra både för den enskilda individen och för samhället i stort. För personer med någon form av funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Främjar tillgänglighet

Till kommunstyrelsen är rådet för funktionsnedsatta (RFF) knutet. Det består av förtroendevalda och ledamöter från Funktionsnedsattas samarbetstår i Tranås (FST). Rådet arbetar särskilt med att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och varje förvaltning har utsedda nyckelpersoner. Kommunen har ingen särskilt utsedd tillgänglighetssamordnare utan ansvaret åvilar den verksamhet som har den mest relevanta kompetensen i frågan.

Under perioden 2015-2018 fokuserar kommunen särskilt på följande områden i syfte att främja tillgängligheten:

  1. Tillgänglighet offentlig miljö. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och ta del av den offentliga miljön, såväl inomhus som utomhus. Ansvar: bygg- och miljönämnden, teknik- och griftegårdsnämnden och Tranåsbostäder
  2. Information. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Ansvar: Tranås United och samtliga nämnder
  3. Bemötande.Alla ska bemötas med kunskap och respekt. Ansvar: Samtliga nämnder och bolag
  4. Delaktighet. Alla ska kunna vara delaktiga i såväl de frågor och aktiviteter som man är individuellt berör av som i samhälsutvecklingen i stort. Ansvar: Samtliga nämnder och bolag
  5. Utbildning. Alla ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen. Ansvar: barn- och utbildningsnämnden
  6. Boende. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov. Ansvar: bygg- och miljönämnden, teknik- och griftegårdsnämnden, Tranåsbostäder
  7. Arbete. Alla ska kunna få en meningsfull sysselsättning utifrån sina egna förutsättningar. Ansvar: samtliga nämnder och bolag
  8. Fritid. Alla ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter individen själv önskar, utifrån sina egna förutsättningar. Ansvar: kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR