Tranås kommun

Bostadsförsörjningsprogram

Här kan du läsa kommunens bostadsförsörjningsprogram, vars syfte är att ange riktlinjer för kommunens bostadsplanering och utgöra underlag för arbetet med en ny översiktsplan.

Bostadsförsörjningsprogrammet grundas på en analys av bland annat den demografiska utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt bostadsbehovet hos särskilda grupper.

I programmet redovisas övergripande mål och strategier för bostadsbyggandet samt riktlinjer för vilka områden som bör utredas vidare i kommande översiktsplanering. Tidshorisonten i programmet är 2017-2025 med utblick mot 2035.


Förslaget till bostadsförsörjningsprogram har varit utsänt på remiss till de politiska partierna, kommunens nämnder och förvaltningar, politiskt tillsatta organisationer, kommunala bolag, berörda grannkommuner, Region Jönköpings län samt Länsstyrelsen. Sammanlagt kom det in 21 remissvar och många av de inkomna synpunkterna har arbetats in i den slutgiltiga versionen som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2017.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Jimmy Karlsson
Tfn: 0140-681 68

Senast ändrad:  2017-09-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR