Tranås kommun

Riktlinjer för drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy

All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri

Alla i föreningens barn- och ungdomsverksamheter ska ha god kunskap om droger, mobbning och rättigheter. Barn och ungdomar ska känna trygghet i föreningen genom god sammanhållning, klara regler och utarbetade handlingsplaner.

Definition av drog och mobbning:

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.

Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.

Likabehandling enligt Diskrimineringslagen 2008:567 är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Policyns innehåll

  • beskrivning av hur föreningen ställer sig till droger, mobbning och diskriminering samt vilka förhållningsregler föreningen har gällande droger, mobbning och diskriminering. Detta innefattar även hur föreningen ställer sig till favorisering/toppning samt hur föreningen agerar vid fester/representation
  • hur föreningen/ledaren vill vara som föredöme
  • hur föreningen agerar när någon bryter mot policyn
  • hur föreningen agerar när någon ungdom slutar i föreningen

Förankring av policyn i föreningen

  • föreningen ska ha en policygrupp (moral- & etikgrupp) för att det tydligt ska framgå vem som ansvarar för frågor kopplade till policyn
  • policyn ska vara antagen på ett årsmöte
  • policyn ska årligen revideras och diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöte under en specifik punkt ”Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy”
  • policyn ska vara väl förankrad hos föreningens ledare. Samtliga ungdomsledare i föreningen ska bekräfta med signatur att de har tagit del av policyn.

Policyn som ett levande dokument

Föreningens arbete för att hålla policyn levande ska redovisas i föreningens verksamhetsberättelse under en specifik punkt ”Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy”. Följande aktiviteter är minimikrav:

  • Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger, mobbning och diskriminering.
  • Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger, mobbning och diskriminering. Kunskaperna ska därefter aktivt användas i verksamheten.


Kontakt

Kultur & Fritid

Cathrin Elovsson
Föreningsutvecklare
Tfn: 0140-686 97

Senast ändrad:  2018-06-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR