Tranås kommun

Kommunala skogar & avverkning

Våra skogar är certifierade

Tranås kommun äger omkring 1500 ha mark. Av dessa är 1000 ha produktiv skogsmark inklusive naturreservaten Illern och Röhälla vilka omfattar cirka 450 ha. Skogarna ligger i anslutning till tätorten.

Tranås Kommuns skogar är certifierade enligt FSC® (licensnummer: FSC-C014930) och PEFC™ (licensnummer: PEFC/05-22-11). Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt.

Skogens värden

På fastigheterna Hjälmaryd 2:1 om ca 6 hektar och Tostås 1:2 ca 10,3 hektar har Tranås kommuns parkavdelning sökt och fått ersättning för att öka skogens miljövärden. Det innebär att bestånden har gallrats för att gynna de befintliga ädellövsbestånden som finns i områdena. Åtgärden innebär att det har tillskapats och utvecklats ett ädellövsbestånd med dess natur- och kulturmiljövärden.

Skogsavverkning i de kommunala skogarna januari-mars 2019

Nu är slutavverkningen klar. Det tog lite längre tid än beräknat. För att inte förstöra stigar och leder så avbröts arbetet en period då vädret var dåligt. Under rubriken Relaterade dokument hittar du kartor där området som har avverkats är markerat. I dokumentet Information om slutavverkning specificeras avverkningen i varje område.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR