Tranås kommun

SAMRÅDSHANDLING


Detaljplan för Valen 1 m.fl. i Tranås stad

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation för detaljhandel och drivmedelförsäljning av biogas. Planen ändras för att möjliggöra detta. I detaljhandel för Valen 1 vill kommunen möj-liggöra för restaurang. För industrifastigheterna Ängen 3 och 4 är syftet att komplettera an-vändningen industri med detaljhandel. Enligt samrådsförslaget 2020-04-14 för den nya översiktsplanen är planområdet utpekat som ett utvecklingsområde. Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-14 att godkänna detaljplanens förslag för samråd.


Samrådstiden gäller från 2021-01-19 till 2021-02-16


Samma planhandlingar som skickas till sakägarna finns under tiden tillgängliga för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16 Handlingarna finns också på kommunens hemsida www.tranas.se/detaljplan

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av planarkitekt Klara Nilsson tel 0140 – 681 80 e-post: klara.nilsson@tranas.se

Senast den 16 februari 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Klara Nilsson
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 80

Dokument

Andra bilagor och underlag som hör till detaljplanen kontakta ovan kontaktperson. 

Senast ändrad:  2021-06-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR