Tranås kommun
SMÖRSTORP 2:42

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Smörstorp 2:42 i Tranås

Ändring av detaljplan 0687-P232
DETALJPLAN FÖR SMÖRSTORP 2:2 OCH DEL AV SMÖRSTORP 2:1 M.FL.

Ägarna till fastigheten Smörstorp 2:42 har 2020-09-15 ansökt om planbesked med syfte att kunna stycka av två tomter för enfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader.

Planen omfattar endast fastigheten Smörstorp 2:42 bebyggd med ett enbostadshus och dubbelgarage. Fastigheten ligger vid södra änden av Hättevägen, intill sjön Sommen och har en areal på 8 534 kvm. I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Med hänvisning till att ändringen av detaljplanen är en åtgärd av mindre betydelse, med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs, upprättas detaljplanen med begränsat
standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Det innebär att samtliga sakägare under samrådet ges tillfälle att skriftligen godkänna planförslaget, under förutsättning att inga ändringar görs efter samrådet, så kan planförslaget antas direkt efter samrådet (PBL 5 kap § 18).

Detta är enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget

Samrådstiden gäller från 2020-12-21 till 2021-01-12


Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2020-12-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR