Tranås kommun
SKYTTELN 19 (SOMMENFORUM)

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Skytteln 19, Sommenforum i
Tranås stad

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till utbildning, kontor, centrumverksamhet och bostäder. Det innebär en legalisering av pågående verksamhet med möjlighet till utökning i form av, restauranger, butiker, samlingslokaler m.m. Befintliga byggnader ska ej medges för boende eller annan övernattning men ett nytt avgränsat område vid Svartån möjliggör bostäder i form av ett flerbostadshus med krav på centrumverksamhet i bottenplan.

Fastigheten Skytteln 19 är lokaliserad i Tranås nordöstra del söder om Svartån och avgränsas av Fabriksgatan i väster och Ydrevägen i söder. Planområdets areal uppgår till knappt 2 hektar.

Med anledning av inkomna synpunkter efter samrådet har markanvändningen för bostäder ändrats till att bara tillåtas på en begränsad yta vid Svartån.
I centrumändamålet som finns inom hela planområdet tillåts inte hotell- och vandrarhemverksamhet. Mot Ydrevägen har skyddet mot industrifasaden utökats och förtydligats.

Efter samrådet har tre utredningar tagits fram där geotekniken har undersökts för bostadsbyggande nära Svartån, ytterligare inomhusluftsmätning för markföroreningar, samt en riskutredning för farligt gods på Ydrevägen. Strandskyddet har arbetats om med ny beskrivning. Fokus ligger på att tydligare beskriva hur intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med detaljplanen bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Granskningstiden gäller från 2021-05-06 till 2021-06-02.

Samma planhandlingar som skickas till sakägarna finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16
Handlingarna finns också på kommunens hemsida www.tranas.se/detaljplan

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av
planarkitekt Linus Leion-Welin tel 0140 – 680 92
e-post: linus.leion-welin@tranas.se

Senast den 2 juni 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR