Tranås kommun
RÖHÄLLA 5:2

GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av detaljplan 0687-P201 - DETALJPLAN FÖR DEL AV RÖHÄLLA 5.1 MFL. VÄSTRA RÖHÄLLA avseende Röhälla 5:2 i Tranås.

Ägaren till fastigheten Röhälla 5:2 och 5:27 har 2020-02-12 ansökt om planbesked. Önskemålet är att kunna bygga en privat bostad på den avstyckade tomten Röhälla 5:2 vilket gällande detaljplan ej medger.

Fastigheten ligger ca 5 km norr om Tranås tätort vid Skoboviken och gränsar i söder mot sjön Sommen. Ändringen av detaljplanen som endast berör fastigheten Röhälla 5:2 omfattar 1341 kvm.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten Röhälla 5:2 ska kunna bebyggas med en friliggande villa och att få en byggrätt genom att upphäva korsmark och begränsa prickmarken. Tomten som ligger lägre än omgivande tomter tillåts bebyggas med en nockhöjd på 8,5 meter istället för en våning.
I övrigt ligger gällande planbestämmelser fast.

Efter samrådet har en utfartsförbud inom planområdet beskrivits mer tydligt.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Granskningstiden gäller från 2021-06-02 till 2021-06-29

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Linus Leion-Welin
Planarkitekt
Tfn: 0140-682 90

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR