Tranås kommun
PUMPEN 7 MFL

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Pumpen 7 m.fl. i Tranås

Donnia Skinn AB har behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, och har ansökt om planbesked för Pumpen 6 och 7 samt del av Ängaryd 4:1 för att kunna utöka den egna fastighet och uppföra en lagerbyggnad på ca 500 kvm.

Bygg-och miljönämnden beslutade 2020-08-17 att ge Tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan.

Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 5 350 kvm, i Västra Industriområdet ca 1 km norr om Tranås centrum.

Området är planlagt för industri. Infrastruktur finns som klarar en utbyggnad. Lillån omfattas inte av strandskydd.

Det finns inte några andra kommunala strategier eller tidigare ställningstaganden som berör området.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Samrådstiden gäller från 2020-11-17 till 2020-12-08


Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2020-11-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR