Tranås kommun
GUMSEN 6 (WIGÉNSHUSET)

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Gumsen 6 (Wigenshuset) i Tranås
Upprättad av Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen.
Bygg och miljönämnden har beslutat om granskning 2021-02-15.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att hyra ut lokaler i Wigénshuset till aktörer inom tjänstesektorn, service, skola, och produktionsföretag som inte är störande för omgivningen. Syftet är också att möjligöra lägenheter i Wigénshuset. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 2020-06-22 till 2020-09-22. Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har planförslaget kompletterats med bestämmelser om skydd mot buller, skydd mot farligt gods, varsamhet vad gäller kulturmiljö, och att lov krävs vid fällning av ekar. Bostäder och verksamheter ska utformas på ett sätt så att råd och riktlinjer följs för farligt gods och buller. Ekar ges ett utökat skydd från fällning på fastigheten och kulturvärden i Wigénshuset skyddas från att ändras. De kulturvärden som avses är valda delat i kontorsbyggnadens takutformning, fasadens indelning, byggnadens volym, fasadens material och färg.

Granskningstiden gäller från 2021-03-08 till 2021-04-08

Samma planhandlingar som skickas till sakägarna finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16
Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av
planarkitekt Carl Carlin. Senast den 8 april 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Senast ändrad:  2021-03-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR