Tranås kommun
FALKEN 6

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Falken 6 i Tranås stad.

Fastigheten Falken 6 ägs av Tranås kommun och används för uthyrning av parkeringsplatser. Tomtens placering med direkt närhet till Storgatan och till järnvägsstationen är attraktiv och flera exploatörer har visat intresse för bostadsbebyggelse. För att bättre tillgodose de förslag på bostadbyggnader som kommit in och vad kommunen anser rimligt med tanke på omgivande bebyggelse tas en ny detaljplan fram.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder på fastigheten Falken 6. Syftet är att utöka befintlig byggrätt gällande yta och höjd med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen för att anpassas till dagens efterfråga.

En ny detaljplan kommer tillåta en byggnadshöjd på 13,5 meter vilket inrymmer 4 våningar inklusive förhöjd bottenvåning. På tomtens innegård ges möjlighet för komplementsbyggnader med en nockhöjd på 4,5 meter. Huvudbyggnaden får maximalt vara 400 kvm vilket motsvarar ca 30 % av tomtens yta.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Samrådstiden gäller från 2021-05-26 till 2021-06-29

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av planarkitekt
Linus Leion-Welin tel 0140 – 682 90 e-post: Linus Leion-Welin

Senast den 29 juni 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Senast ändrad:  2021-05-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR