Tranås kommun
DEL AV TRANÅSKVARN 1:1, PARKERING TILL TRANÅS ENERGI

SAMRÅDSHANDLING

Inbjudan till samråd.
Bygg och miljönämnden har beslutat om samråd 2021-03-22 gällande:
Detaljplan för bilparkering till Tranås Energi på del av Tranåskvarn 1:1.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Tranås Energi att ha rådighet över den egna parkeringsplatsen och för att möjliggöra uppförande av carport.
För att begränsa påverkan på parkmiljön regleras så att carport som mest får byggas. Planområdet är 900 kvadratmeter och planförslaget möjliggör att carport för parkeringsändamål kan uppföras på som mest 200 kvadratmeter.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen från 2011 och ny översiktsplan som bearbetas inför utställning.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskring inte tas fram. Planområdet ligger inom strandskyddet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs, vilket bedöms som möjligt då platsen redan är ianspråktagen för parkering. Kommunen äger marken in0m planområdet. Planområdet omfattar del av fastigheten Tranåskvarn 1:1. Planområdet är lokaliserat norr om Ydrevägen, öster om Norra Storgatan och väster om Svartån. Planområdet gränsar i norr till bostadsbebyggelse på kvarteret Sågen.

Samrådstiden gäller från 2021-05-17 till 2021-06-17

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av planarkitekt
Carl Carlin tel 0140 – 681 48 e-post: carl.carlin@tranas.se

Senast den 17 juni 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Carl Carlin
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 48

Senast ändrad:  2021-05-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR