Tranås kommun
BORRSVÄNGEN (HJÄLMARYDS INDUSTRIOMRÅDE)

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Borrsvängen 1 m.fl.

(Hjälmaryds industriområde) i Tranås

Tranås Cementvarufabrik AB är inne i ett expansivt skede och i behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, i anslutning till sina fastigheter Borrsvängen 1 och Städet 2. Företaget har ansökt om planbesked och Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-03-12 att ge Tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan med syfte att planlägga mera mark för industriändamål.

Detaljplanen omfattar delar av Hjälmaryd 2:1 och mark mellan kvarteret Skruven och Passaren, samt mark planlagd för industrispår. Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 8,4 hektar på olika ställen inom Hjälmaryds industriområde.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen var föremål för samråd under sommaren 2020.
Inkomna synpunkter har sammanställts i en redogörelse.

Granskningstiden gäller från 2021-07-02 till 2021-08-30

Planhandlingar skickas till sakägarna och finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16 och
hos Tranås Direkt på Storgatan 22.

Senast 30 augusti 2021 kan du lämna dina synpunkter till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2021-06-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR