Tranås kommun

Om detaljplaner och planprogram

Vad är en detaljplan?

Tranås stad och alla tätbebyggda områden inom kommunen är detaljplanerade. Det innebär att det för dessa områden finns en gällande plan, den äldsta är från år 1920 och andra är alldeles nya. En detaljplan är juridiskt bindande och styr fastighetsbildning och bygglov. En detaljplan gäller till dess den ändras eller ersätts av en ny.

En detaljplan kan behöva ändras när det till exempel ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande bestämmelser, en planbeskrivning, en genomförandebeskrivning och en fastighetsförteckning.

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett planprogram behövs.

Kontakt

​Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se

Besöksadress: Tranås stadshus, våning 3

Postadress:
Tranås kommun
Tillväxtavdelningen
573 82 Tranås
Fax:  0140-176 50

Senast ändrad:  2020-05-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR