Tranås kommun
SKYTTELN 20 M.FL.

GRANSKNING

Detaljplan för del av Skytteln 20 m.fl. i Tranås stad 


Planområdet ligger centralt, invid Tranås hamn endast 500 meter från Storgatans norra del, österut längs Ydrevägen. Planområdet omfattar ungefär 15 500 m².

Planens syfte är att skapa möjligheter för nybyggnation av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Skytteln 20.

Planen möjliggör flerbostadshus med en höjd motsvarande ca 6 våningar, i planen bildas även en gemensamhetsanläggning för Skytteln 19, 20 och kommande 21 för att gemensamt lösa infart och parkering. Den nya detaljplanen ligger i linje med översiktsplanens intentioner med att området runt hamnen ska utvecklas med bostäder.

Då planområdet ligger inom 100 meter från Svartån kommer strandskyddet upphävas för kvartersmarken på området.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.

Granskningstiden gäller från 2019-06-03 till 2019-07-01

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Linus Welin
Planarkitekt
Tfn: 0140-682 90

Senast ändrad:  2019-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR