Tranås kommun
SKYTTELN 19 (SOMMENFORUM)

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Skytteln 19, (Sommenforum) i Tranås.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen inom fastigheten Skytteln 19 från industri till utbildning, kontor, centrumverksamhet och bostäder. Det innebär en legalisering av pågående verksamheter med möjlighet till utökning i form av bostäder, restaurang, butiker, samlingslokaler m.m.

Planområdet ligger vid Tranås inre hamn öster om Tranås centrum och söder om Svartån invid Fabriksgatan och Ydrevägen. Planområdets areal uppgår till knappt 2 hektar.

Detaljplanen har varit ute på både samråd och granskning 2015 men på grund av omfattande miljötekniska undersökningar och saneringsarbete har detaljplanen dragit ut på tiden. Området har under denna period även genomgått förändringar där nya sakägare tillkommit i och med ett nytt flerbostadshus som närmsta granne samt att användningsbestämmelserna justerats och planområdets yta delvis ändras. Utifrån detta kommer detaljplanen åter att skickas ut på samråd.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.

Samrådstiden gäller från 2020-03-20 till 2020-04-22

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Linus Leion-Welin
Planarkitekt
Tfn: 0140-682 90

Senast ändrad:  2020-07-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR