Tranås kommun

GRANSKNINGSHANDLING

Personbilen 1 m.fl. i Tranås (Höganloft industriområde)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större industrifastigheter. Flera företag är i stort behov av expansionsytor och för att möjliggöra utvidgning för befintliga industrifastigheter vid Höganloft tas även dessa med i detaljplanen. Vid projektering av området och utifrån industriernas behov måste ny infrastrutur till området.

Detaljplanen har varit ute på samråd. Planbeskrivningen har bland annat förtydligat motivering av i anspråktagande av jordbruksmark, arbetsföretagarens skyldighet enligt kulturmiljölagen, konsekvenser på trafikmiljön och fastighetsrättsliga konsekvenser.

Höganloft industriområde ligger väster om Tranås tätort, i direkt anknytning till riksväg 32.
Planområdets areal är ca: 56,8 hektar

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900. Bygg och miljönämnden har lämnat planuppdrag 2019-01-23.


Granskningstiden gäller från 2019-10-02 till 2019-10-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR