Tranås kommun

GRANSKNINGSHANDLING


Detaljplan för Norra Dalen m.fl. i Tranås stad

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter för ett effektivare markutnyttjande för parkering inom fastigheten Norra Dalen 6 och Berget 1.

Detaljplanen har varit ute på samråd. Plankartan har justerats del av Piratens gata till allmän platsmark, gata som föreslogs användningen kvartersmark under samrådet. Området har återgått till befintlig användning. Egenskapsbestämmelsen för kulturvärden för Eriksbergs museum har förtydligas. Planbeskrivningen har kompletterat information om potentiellt förorenat område, särskilt skäl för strandskyddet och kulturvärdet.

Norra Dalen har ett centralt läge av Tranås centrum och gränsar till Storgatan i väster, Piratens gata i söder och Svartån i öster. Planområdet omfattar ungefär 6400 kvm.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.
Bygg och miljönämnden har lämnat planuppdrag 2016-08-24


Granskningstiden gäller från 2019-10-02 till 2019-10-23

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Klara Nilsson
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 80

Senast ändrad:  2019-10-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR