Tranås kommun

Tillägg till detaljplan - GRANSKNING


Tillägg till
Detaljplan för del av Norraby 3:1 (Norraby Udde) i Tranås tätort Lantmäteriets akt 0687-P378


Tillägg upprättat i februari 2018, reviderat i april 2019 av Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen

56 ägare till 29 fastigheter av totalt 36 inom planområdet har ansökt om ändring av detaljplanen så att bestämmelserna bättre ska stämma överens med de syften som framförs i planbeskrivningen.

Detaljplanens genomförandetid pågår till 2022-07-18.

Kommunens syfte med tillägget till detaljplanen är att reglera t.ex. exploateringen genom att koppla den till fastighetens area, att istället för våningsantal och krav på suterrängvåning införa tillåtna nockhöjder och krav på anpassning till terrängen. Bestämmelsen friliggande ska inte läggas till på plankartan eftersom kommunen kan tillåta parhus som delas på två fastigheter.

Tillägg till detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2018-10-24 till och med 2018-12-19. Efter detta har förslaget reviderats enligt bifogade handlingar. Bygg- och miljönämnden har 2019-05-13 godkänt förslaget för underrättelse och granskning.

Planområdet ligger ungefär 3 km norr om Tranås centrum och omfattar ungefär 14 hektar. Tillägget har stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900.

Granskningstiden gäller från 2019-05-22 till och med 2019-06-10

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2019-05-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR