Tranås kommun

Detaljplan för del av Norraby 3:1 i Tranås stad
(Norraby Fyra, bostadsområde)

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2019-09-02 överklagades.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2020-08-14.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-09-05

 

Planens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Norraby. Planen möjliggör motsvarande 44 tomter för villor. Befintlig bebyggelse är varierad i storlek och stil, från äldre fritidsbebyggelse till ett hotell som byggts om till bostadsrättslägenheter. Planen tillåter friliggande villor men också kedjehus, radhus eller friliggande mindre flerbostadshus.

Planområdet omfattar ca 6,4 ha och är beläget ca 3,6 km nordost om Tranås centrum. Marken ägs av Tranås kommun.

Planbeskrivning har kompletterats beträffande riksintressen, MKN, strandskydd och förhållande till översiktsplan och detaljplaner. En arkeologisk utredning är genomförd som redovisats för Länsstyrelsen för beslut om vidare hantering. Planbeskrivningen kompletteras också beträffande risk för buller.

Plankartan har arbetats om beträffande områdets gestaltning. Avståndet till befintliga bostäder har ökats och naturområde kring dessa sparas. Beskrivningen kompletteras med en illustration så att det ska bli lättare att förstå planen. Utnyttjandegrad ses över.

Detaljplanen befinner sig i antagandeskedet och kommer beslutas om antagande i kommunfullmäktige.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
Tfn: 0140-681 74

Senast ändrad:  2020-09-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR