Tranås kommun
GUMSEN 6 (WIGÉNSHUSET)

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Gumsen 6 (Wigenshuset) i Tranås

Wigénshuset AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för området Gumsen 6 i Tranås. I gällande stadsplan är fastigheten Gumsen 6 planlagd för industri och söder om Länsmansgatan för parkering. Idag används fastig-heten till olika verksamheter som kontor, lager, föreningslokaler och det finns ett tillfälligt bygglov för skolverk-samhet. Önskemålen är att ändra markanvändningen från industri och parkering till skola, bostäder, kontor, verk-samheter och centrum. En ny detaljplan behövs tas fram för att möjliggöra det.

Planområdet är lokaliserat i västra delen av Tranås tätort och i anslutning till Hjälmarydsvägen och Säbyvägen. Området gränsar i norr till befintlig bostadsbebyggelse kv Geten, i öster och söder till Ekbergsparken, samt i väster till Säbyvägen och Hjälmarydsvägen. Detaljplanen möjliggör byggrätter för bostäder, skola och småföretag som inte är störande.

Detaljplanen möjliggör en byggnadsarea på 6 000 - 8 000 kvm.

Planen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram.

Samrådstiden gäller från 2020-06-22 till 2020-09-22 

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Carl Carlin
Planarkitekt
Tfn: 0140-681 48

Senast ändrad:  2020-07-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR