Tranås kommun

GRANSKNING

Detaljplan för del av Norraby 3:1, Granelund skola

Tranås kommun växer och därmed behovet av fler skolplatser. Därför planerar Tranås kommun en ny f-6 skola i Granelund med möjlighet att utöka med förskola.

Planens syfte är att pröva om delar av Norraby 3:1 som idag är skogsmark är lämpligt för skola. Detaljplanen medger skola där förslag finns att skolan byggs ihop med en fullstor idrottshall. För att kunna ansluta till skolan och även framtida bostadsområden ingår en matargata med ny cirkulationsplats i korsningen mellan Norrabyvägen och Spolgatan.

Aktuellt planområde ligger i Tranås norra del ca 2 km från stadskärnan och gränsar till befintliga bostadsområdet Granelund i väster. Öster om området ligger Tranås golfbana. Planområdet omfattar ungefär 96 400 m2.

Detaljplanen har varit ute på samråd och synpunkter har inkommit från myndigheter och sakägare. Efter samrådet har ändringar gjorts gällande bland annat beskrivning av skolan, dagvattenhantering, trafik och natur. Plankartan har utökats utifrån ny trafiklösning samt att höjder på bebyggelse har ändrats, även utnyttjandegraden har ändrats. Delar av detaljplanen för boende vid Murkelvägen läggs med i detaljplanen då nu gällande detaljplan ej medger plank och murar m.m. på prickmark.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.


Granskningstiden gäller från 2019-08-13 till 2019-09-19.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Linus Leion-Welin
Planarkitekt
Tfn: 0140-682 90 

Senast ändrad:  2019-11-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR