Tranås kommun

Inför Antagande

Detaljplan för del av Norraby 3:1, Granelund skola

Tranås kommun växer och därmed behovet av fler skolplatser. Därför planerar Tranås kommun en ny f-6 skola i Granelund med möjlighet att utöka med förskola.

Planens syfte är att pröva om delar av Norraby 3:1 som idag är skogsmark är lämpligt för skola. Detaljplanen medger skola där förslag finns att skolan byggs ihop med en fullstor idrottshall. För att kunna ansluta till skolan och även framtida bostadsområden ingår en matargata med ny cirkulationsplats i korsningen mellan Norrabyvägen och Spolgatan.

Aktuellt planområde ligger i Tranås norra del ca 2 km från stadskärnan och gränsar till befintliga bostadsområdet Granelund i väster. Öster om området ligger Tranås golfbana. Planområdet omfattar ungefär 96 400 m2.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och har varit föremål för granskning
enligt 5kap. 11§ plan- och bygglagen under tiden 2019-08-13 till 2019-09-19

Efter granskningen har grundkartan uppdateras samt planbeskrivningen förtydligar fastighetskonsekvensbeskrivning.

Plankartan ändrar maximal nockhöjd över nollplanet till 192 meter för att tillgodose att en fullstor idrottshall kan hantera den invändiga fria höjden. Tranås kommun gör bedömningen att denna ökning inte kommer få en negativ inverkan på helhetsbilden av planerad byggnation.

 

Senast ändrad:  2020-05-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR