Tranås kommun
EKMARKSBERG

Kommunfullmäktige avslår beslut om antagande

Detaljplan för
del av Ekmarksberg 1:1 m.fl. i Tranås stad

Bostäder vid Falkgatan – Gillesgatan

 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-21 att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Se protokoll

 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen under tiden 2020-01-08 till 2019-03-09.

Ett utlåtande efter granskning har upprättats med förslag till revideringar. Antagande-handlingar, med revideringar, har överlämnats till Kommunfullmäktige för beslut om antagande vid sammanträdet 2020-06-08. När protokollet är justerat kommer beslutet att kungöras.

Kommunen har under granskningstiden mottagit 221 yttranden av dessa är 3 utan erinran, 16 yttranden innehåller konkreta frågor och förslag på förändringar och 202 som motsätter sig all byggnation i parken.

Länsstyrelsens och AB Tranåsbostäders yttrande gav anledning till några revideringar. Planbeskrivningen har att förtydligats när det gäller lämpligheten för markanvändning centrum (C) och skola (S) och ändrad lovplikt i förhållande till sanering av förorenad mark.
På plankartan har förändringar gjorts för att vara mera ändamålsenligt för AB Tranås-bostäders skissade förslag. Planområdet har minskats mot parken, placering av öppning, på minst 8 meter, mellan byggnader mot Falkgatan görs mera flexibel och det krävs också en öppning mot Gillesgatan. Höjd på lägsta byggnader ökas något och bestämmelsen anges som byggnadshöjd (motsvarar underkant takfot) för att medge sadeltak, vilket förekommer på de äldre bostadshusen på Falkgatan 15. Den byggbara ytan minskas något och förbudet mot markparkering minskas något.

Planområdet på ca 0,8 hektar är beläget öster om Tranås centrum, område för bostäder mm är ungefär 0,45 ha. Marken ägs till största delen av Tranås kommun.


Senast ändrad:  2020-09-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR