Tranås kommun
BREDSTORP 3:1 PADELHALL

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för del av Bredstorp 3:1, Bredstorps padelhall
Upprättad av Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen.
Syftet med detaljplanen är att utöka Bredstorps idrottsområde med nya byggbar mark för padelhall eller annan idrottsutövning. Planområdet är lokaliserat öster om Bäck i östra delen av Tranås tätort vid Bredstorps idrottsplats. Planområdet gränsar till Ydrevägen i öst och Sportvägen i norr. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Planen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900 Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2020-09-07 till 2020-10-19.


Granskningstiden gäller från 2020-12-21 till 2021-01-21

 

Text

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR