Tranås kommun
BORRSVÄNGEN (HJÄLMARYDS INDUSTRIOMRÅDE)

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Borrsvängen 1 m.fl.

(Hjälmaryds industriområde) i Tranås

Tranås Cementvarufabrik AB är inne i ett expansivt skede och i behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, i anslutning till sina fastigheter Borrsvängen 1 och Städet 2. Företaget har ansökt om planbesked och Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-03-12 att ge Tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan med syfte att planlägga mera mark för industriändamål.

Detaljplanen omfattar delar av Hjälmaryd 2:1 och mark mellan kvarteret Skruven och Passaren, samt mark planlagd för industrispår. Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 8,4 hektar på olika ställen inom Hjälmaryds industriområde.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Samrådstiden gäller från 2020-07-06 till 2020-09-01


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR