Tranås kommun

När behövs bygglov? Och när krävs anmälan?

När behövs bygglov?

 • Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov
 • Yttre ändringar av en byggnad (byta färg eller ändra fasad- eller takmaterial). För en- och tvåbostadshus finns undantag
 • Bygga en mur eller plank
 • Sätta upp en skylt
 • Ändra användningssätt i en byggnad (t ex inreda ett garage till bostad)
 • Måla om eller ändra fasad på andra byggnader än en- och tvåbostadshus
 • Ny användning av byggnad (till exempel inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, eller väsentligt ändra användningen från exempelvis bostad till kontor)
 • Uppföra, ändra eller flytta vissa anläggningar:
  - murar och plank
  - upplag och materialgårdar
  - fasta cisterner eller motsvarande
  - idrottsplatser, småbåtshamnar
  - radio, telemaster samt torn.

När krävs en anmälan?

Trots att en byggnadsåtgärd inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till kommunen.

Det här kräver anmälan:

 • Uppförande/tillbyggnad/ändring av ett komplementbostadshus eller en
  komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus
 • bygga en tillbyggnad mindre än 15 kvm bruttoarea
 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Vad kostar ett bygglov eller en bygganmälan?

Kontakta oss via e-post (bm@tranas.se) för att få reda på vad just ditt ärende kostar att handlägga.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta upp till tio veckor innan du får ditt beslut om bygglov. Efter att du fått beslutet måste du i normalfallet vänta fyra veckor innan du får börja bygga. Lämna därför in ansökan i god tid.

Att bygga utan tillstånd kan bli dyrt

Ring eller maila oss på bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om ditt bygge behöver tillstånd från kommunen. Bygg- och miljönämnden har rätt att ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om du bygger utan att få bygglov eller startbesked.

Startbesked är ett beslut där bygg- och miljönämnden ger tillåtelse att börja bygga.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Storgatan 52
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 51 (exp)
Fax: 0140-176 50

Annelie Lunde Kindstrand
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 61

Stefan Drewitz
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 42

Senast ändrad:  2021-08-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR