Tranås kommun

Markanvisning – Norraby IV

Flygbild över Norraby 4 med illustration över tomter.


Tranås kommun bjuder härmed in intressenter att anmäla sig i urvalsprocessen för att få möjligheten att uppföra grupphus, radhus eller mindre flerfamiljshus inom pågående exploateringsområde Norraby IV i Tranås kommun. Pågående entreprenad med infrastruktur beräknas bli klar 31 oktober.

Kommunen genomför nu ett utskick till samtliga företag (cirka 40 stycken) som är uppförda på kommunens exploatörslista. I första omgången önskar vi att de som är intresserade i att få tilldelning, återkommer med beskrivning av förslag till byggnation enligt detaljplan och angivna Kvalitets- & gestaltningsprinciper.
Detta skall vara kommunen tillhanda senast 16 april.

Utvalda företag ges sedan möjlighet att i dialog med kommunen arbeta vidare med tankar, idéer, handlingar och ritningar för att skapa en god boendemiljö där ett övergripande syfte är att ge området en helhetslösning med sammanhållen byggnation inom för de fyra aktuella kvarteren. Slutligen väljs mellan en till fyra byggherrar ut för att teckna markanvisning med kommunen.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR