Tranås kommun

Norraby Fyra

Flygbild över Norraby 4 med illustration över tomter.

Attraktiva boendemöjligheter precis intill sjön Sommen.
Området innehåller 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus. 

Småhustomterna ska bebyggas med bostäder. Friliggande byggnadssätt och får sammanbyggas med garage eller carport. Byggnaden får uppta 25 % av tomtens area och en nockhöjd på högst 8,5 meter (från medelmarknivå).
Detaljplanen anger byggrätterna, se dokument Plankarta och Planbeskrivning.

Kommunalt vatten/avlopp finns framdraget till tomtgräns. I området kommer även en gemensamhetsanläggning för bevattning av sjövatten att anläggas där varje tomt ingår med en andel.
I mitten av bostadsområdet sparas ett område med naturmark där det kommer att anläggas en lekplats med utformning och materialval anpassade utifrån naturmiljöns karaktär. Genom naturområdet kommer även en slingrande stig med belysning att anläggas samt att området kompletteras med någon form av konstnärlig gestaltning.

Anslutningsavgift för vatten, avlopp, el och fiber tillkommer, se dokument Ekonomi och kontaker. Observera att det är aktuell taxa vid anslutningstillfället som gäller.

Norraby Fyra ligger cirka 2,5 kilometer norr om Tranås centrum och har ett attraktivt läge alldeles intill sjön Sommen. Området erbjuder både natur- och fritidsaktiviteter inom gångavstånd såsom skogspromenader, bär- och svampplockning, golf, bad och båtliv.

Tomterna erbjuds till intressenter uppsatta på Tranås kommuns intresselista. 

Process för tilldelning planeras under hösten 2021.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR