Tranås kommun

Stadgar för Tranås kommuns förvaltade båthamnar

Säsongsplatser

§1

Rätt till användande av båtplats (förtöjningsplats) förutsätter att båtplatskontrakt upprättas med kommunen. Detta kontrakt kräver inga underskrifter och anses ingånget i och med att betalning för båtplatsen har gjorts. Sådant kontrakt får inte överlåtas - vare sig helt eller delvis - utan kommunens medgivande.

§2

Båtplatsen får disponeras årligen under tiden 1 april – 15 november. Arrendatorn måste dock vara beredd att flytta sin båt i samband med eventuella arbeten inom båtplatsområdet. Berörda båtägare blir informerade om det blir aktuellt.

Gästhamnsplatser

§3

Gästhamnplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar i max 24 timmar. Kommunen har rätt att flytta på båt vid olovlig förtöjning och då allmänna ordningsregler inte följs. Detta sker på båtägarens bekostnad och risk, förvaringsavgift tillkommer.

Avgifter

§4

 1. Båtplatsavgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av kommunfullmäktige fastställd taxa.
 2. Avgift för säsongsplats ska betalas in till kommunen i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Betalas inte fakturan inom angiven tid förloras rätten till båtplatsen.
 3. Nya hyresgäster som får säsongskontrakt innan den 1 augusti och tills vidare, betalar full avgift direkt från kontraktsstart.
  Nya hyresgäster som får säsongskontrakt från och med 1 augusti och tills vidare, får reducerad avgift med 50 (femtio) procent första hyressäsongen.
 4. Vid uppsägning före 15 maj betalas hel avgift tillbaka. Vid uppsägning efter 15 maj men före 1 augusti betalas 50 (femtio) procent av avgiften tillbaka. Uppsägning efter 1 augusti medför inte någon återbetalning.
 5. El ingår hela dygnet.


Allmänna ordningsregler för kommunens båthamnar

§5

Båtägaren/hyresgästen förbinder sig att;

 1. väl vårda och aktsamt använda hamnanläggningar och utrustningar,
 2. iakttaga snygghet och ordning inom hamnen,
 3. vid trafikering av hamnens mark- och vattenområde iakttaga varsamhet, beslutade fartbegränsningar samt i övrigt uppträda så att skada inte uppstår på person eller egendom,
 4. till kommunen anmäla varje ändring av kontaktuppgifter såsom bostadsadress, postadress, telefonnummer, mailadress samt byte av båt,
 5. noggrant följa tillämpliga lagar, författningar och förordningar till skydd mot explosions- och brandfara och till skydd mot vattenföroreningar och annan miljöskada,
 6. i övrigt rätta sig efter kommunens brand- och andra myndigheters föreskrifter,
 7. inte utan kommunens medgivande överlåta eller uthyra i kontraktet angiven båtplats,
 8. i skjul eller hytt inte förvara olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen för vilka utrymmena inte är avsedda eller godkända,
 9. själv genomföra åtgärder för flyttning av båt som olovligt förtöjts på den upplåtna båtplatsen,
 10. inom hamnområdet inte genomföra åtgärd som hindrar eller försvårar verksamheten eller trafiken,
 11. framföra motorfordon till bryggorna endast för av- och pålastning, och i enlighet med anvisning på trafikskyltar,
 12. i övrigt iaktta de av kommunen antagna ordningsregler för kommunens gästhamnar.
 13. normal elanvändning ingår i avgifterna för båtplats. Elverktyg, skarvsladdar och elektrisk materiel ska vara utförd enligt gällande föreskrifter. Tänk på att det är extra viktigt att all elmateriel är avsedd för användning utomhus och mycket fuktig miljö. Värmeapparater av alla slag ska vid användning stå under ständig uppsikt på grund av brandfaran. Då du lämnar båten ska du ta bort kabeln som du haft ansluten. Det är endast vid batteriladdning som kabeln får sitta kvar.

Särskilda regler för båtplats (säsongsplats)

§6

Utöver vad ovan gäller;

 1. Vid nyttjandetidens utgång ska båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods.
 2. Båtägaren svarar för att båt är betryggande förtöjd så att skada eller olägenheter inte uppstår för kommunens bryggor eller bredvid liggande båtar. Jolle eller annan båt får inte förvaras på bryggan. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, ska båtägaren genast genomföra åtgärder för båtens upptagande eller länsning.
 3. Kommunen äger rätt att flytta båten om inte ovanstående § 6 a och § 6 b följs. Detta sker på båtägarens bekostnad och risk, förvaringsavgift tillkommer.
  Arrendatorn ska tåla vattenståndsvariationerna vid båtplatserna samt i Svartån.
 4. Båt inklusive fendrar får inte uppta mer än avtalat utrymme.


§7

Om anvisad båtplats inte bereder nödvändig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad med brist, ska båtägaren snarast anmäla felet till kommunen för att bereda kommunen tillfälle att avhjälpa bristen.

Om kommunen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har båtägaren rätt till avgiftsnedsättning, som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakas av myndighetens åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan sådan omständighet som kommunen inte råder över eller kunnat räkna med, ger dock inte båtägaren rätt till nedsättning av avgift.

Ansvar

§8

För person- och sakskada ansvarar kommunen resp. båtägare enligt allmänna skadeståndsregler.

 1. Kommunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller tillbehör på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
 2. Vid skada ska båtägare inge anmälan till det försäkringsbolag båtägaren anlitar och ska reglering ske via detta. Kopia av anmälan ska skickas till kommunen.
 3. Båtägaren är skyldig att ersätta kommunen för sådan skada på kommunens anläggning eller annan egendom som orsakas av båtägaren eller av annan som handlar på dennes uppdrag.
 4. Vid förtöjning inom kommunens hamnar ska båten vara ansvarsförsäkrad. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger kommunen rätt att häva gällande avtal.
 5. Finns flera ägare till en och samma båt är båtens ägare solidariskt ansvariga för fullgörande av skyldigheterna enligt kontrakt.

Övergiven och kvarlämnad egendom

§9

Är en båt uppenbarligen övergiven och har båtägaren inte avhörts under loppet av 3 månader efter sommar- respektive vintersäsongens slut, äger kommunen rätt att sälja den under förut- sättning att;

 1. båtägaren har obetalda förfallna avgifter, vilka inte är föremål för rättslig prövning,
 2. kommunen - genom skriftligt rekommenderat meddelande till båtägaren under den av kommunen senast kända adressen - uppmanat denne att betala förfallen skuld och upplyst om att båten annars kommer att säljas inom tre månader,
 3. tidsfristen enligt b) har löpt ut. Intäkter från försäljningen ska redovisas till båtägaren efter avdrag för kommunens kostnader för försäljning och fordringsbeloppet.
 4. Annan båtägaren tillhörig egendom som efter upplåtelsetidens slut kvarlämnas inom kommunens område, tillfaller kommunen utan lösen omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljnings- värde och annars efter 3 (tre) månader efter det båtägaren skriftligen i rekommenderad försändelse under den av kommunen kända adressen anmodats avhämta densamma.
 5. Är egendomen av väsentligt värde sker anmälan om tillvarataget gods till polismyndigheten. Sådan båtägares tillhörig egendom, som lämnas kvar under längre tid än nödvändigt på land efter vinter- säsongen och i vatten efter sommarsäsongen, får kommunen undanskaffa på båtägarens bekostnad och risk.


Avtalsbrott

§10

l det fall kommunen i väsentlig omfattning bryter mot föreskrifter i kontraktet utöver vad som i § 7 sägs, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet. l det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver sista betalningsdag hävs kontraktet och båtägaren mister sin förtöjningsplats. Kommunen äger även rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om;

 1. båtägaren innan betalning för nästkommande avtalsperiod försätts i konkurs eller i övrigt kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen inte kan fullgöras,
 2. båtägaren bryter mot vad i § 5 sägs och inte genomför rättelse efter tillsägelse, från hamnvakten eller annan som kommunen utser,
 3. båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och inte genomför rättelse efter tillsägelse från hamnvakten eller annan som kommunen utser.

§11

Om båtägaren i övrigt inte fullgör sin skyldighet enligt kontrakt äger kommunen rätt att uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande samt rätt till skadestånd om kommunen visat sig ha lidit skada av situationen. Uppsägning och hänvisning ska ske skriftligen för att vara gällande.


§12

När båtplatskontraktet upphör ska båtägaren omedelbart flytta båt och övrig egendom. Om så inte sker får kommunen på ägarens bekostnad och risk ordna med flyttning och borttransport eller vidtaga åtgärder enligt § 9 ovan.

Tolkningsföreträde – Tranås kommuns tolkning av innehållet i dessa stadgar äger företräde.

Antagen av Teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun 2018-11-26 § 163 Reviderad version daterad – 18-11-26

Kontakt

Gatuavdelningen

Iréne Svärd
Hamnvärd
Tfn: 0140-683 45

Senast ändrad:  2021-03-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR