Tranås kommun

Välkommen till Linderås skola

I vår skola finns många fördelar. De vuxna är i förhållande till elevantalet många, alla barn blir sedda och alla känner varandra. Detta gör att vi alla kan samlas till stormöte och arbeta i tvärgrupper som sträcker sig från förskoleklass till år 6. Vi  har också turen att ha en mycket aktiv föräldraförening där föräldrar engagerar sig och stöttar skolan.

Stora lekytor och nära till naturen

Linderås skola byggdes redan 1906 och är den äldsta skolan i Tranås kommun som fortfarande är i bruk.
Vår utemiljö är mycket bra med stora lekytor, fotbollsplan, bandy/basketplan och en väl tilltagen lekställning. Eftersom vi är en skola på landsbygden har vi nära till naturen och den blir ett naturligt inslag i undervisningen.

Utifrån elevens perspektiv

Skolan är organiserad i ett arbetslag som har en samordnare. Rektor och samordnare leder tillsammans verksamheten på skolan. Arbetslaget organiserar arbetet och verksamheten utifrån elevernas utveckling och kunskapsnivå. Skolan skall stimulera till ett livslångt lärande.

Vår strävan är att vara en "elevanpassad skola — en skola med omsorg om alla elever, en skola med god kvalitet, trivsel och arbetsglädje"

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller.

Kontakt

Linderås skola

Grännavägen
573 97 Tranås

Tfn personalrum 0140-684 31

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-687 71

Elisabeth Friberg
Bitr rektor

Tfn: 0140-687 65

Lisa Lindvall
Handläggare
Tfn: 0140-684 42

Petra Tengvall
Skolsköterska
Tfn: 072-085 74 67

Relaterade sidor

Linderås fritidshem

Senast ändrad:  2021-08-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR