Tranås kommun

Hubbarpsskolan

På Hubbarpsskolan går i dag cirka 280 elever och personalstyrkan består av 40 medarbetare.

För de elever som av olika skäl har behov av specialpedagogik, eller annan målsättning, finns på skolan både specialpedagog, talpedagog, speciallärare, SVA-lärare samt elevassistenter.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag med varsin lagledare som tillsammans med rektorn leder skolverksamheten.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3 och 6. Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/termin. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Kontakt

Hubbarpsskolan

Skyttegatan 1
573 40 Tranås

Tfn: Personalrum 0140-684 25

 

Annika Fast
Rektor
Tfn: 0140-684 50

Anette Lindgren
Bitr rektor
Tfn 0140-687 67

Agneta Bergquist
Handläggare
Tfn: 0140-68 412, 070-285 85 04

Elin Rydberg
Skolsköterska
Tfn 0140-68 429, 070-397 81 88

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2019-01-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR