Tranås kommun

Grundsärskolan

Vad är grundsärskolan?

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Betyg

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen

  1. i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och
  2. när ett ämne har avslutats.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet (Skollagen, kp.11 §19).

Hur fungerar grundsärskolan i Tranås kommun?

Att bli inskriven i grundsärskolan:

I Tranås kommun mottas en elev i grundsärskolan efter att en utredning har genomförts. Utredningen består av fyra olika bedömningar: psykologisk, medicinsk, pedagogisk och socialbedömning. Dessa bedömningar syftar till att ge en så bred bild av elevens inlärningssvårigheter som möjligt. Ett team bestående av psykolog, läkare, specialpedagog och kurator med särskilt ansvar för utredning inför mottagande i grund eller gymnasiesärskolan ger utifrån utredningens resultat en rekommendation till berörd rektor och vårdnadshavare.

I samråd med vårdnadshavare fattar rektor beslut om mottagande i grundsärskolan.

Att gå i grundsärskolan:

Ämnen

I årskurs 1–6 går en elev som bedöms läsa ämnen i grundsärskolan integrerat i den vanliga grundskolan. Eleven tillhör sin klass och får stöd utifrån sina behov. Stödet kan se olika ut beroende på elevens förutsättningar och behov.

I årskurs 7-9 går en elev som bedöms läsa ämnen i en grundsärskoleklass placerad på Junkaremålsskolan. Om elevens behov och förutsättningar visar att eleven kan gå individintegrerad kan vårdnadshavare önska detta. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som fattar beslutet.

Ämnesområden

En elev som bedöms läsa efter ämnesområden (kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning) får sin skolgång organiserad vid Träningsskolan som är placerad vid Junkaremålsskolan.

Kontakt

Grundsärskolan 1-6

Fröafallsskolan

Frida Nässelblad
Rektor
Tfn: 0140-682 58

Gripenbergs skola

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-687 71

Hubbarpskolan

Christina Stigenhed
Rektor
Tfn: 0140-684 50

Junkaremålsskolan

Petter Dahlgren
Rektor
Tfn: 0140-684 17

Linderås skola

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-687 71

Norrskolan

Helene Olofsson
Rektor
Tfn: 0140-686 00

Sommens skola

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-687 71

 

Grundsärskolan 7-9

 

Junkaremålsskolan

Anna Ahlm
Tf. rektor
Tfn: 0140-684 41

 

Grundsärskola inriktning ämnesområden årskurs 1-9

Petter Dahlgren
Rektor
Tfn: 0140-684 17 

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR