Tranås kommun

Elevhälsan i Tranås kommun

Elevhälsan är en egen enhet organiserad under Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till alla barns och elevers lärande och utveckling. Elevhälsan arbetar gentemot grundskola och gymnasiet och består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och ett antal specialpedagoger. Skolläkare finns knuten till elevhälsan.

Stödfunktioner

En del av elevhälsans verksamhet kallas Smedjan och består av skolpsykologer och specialpedagoger som arbetar med övergripande stödfunktioner för psykologisk och specialpedagogisk kompetens till förskola och skola. Dessa funktioner finns placerade på Familjecentralen. Skolsköterskor och kuratorer finns på skolenheterna. 

Medicinsk insats

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när barnen börjar i förskoleklass. Den främsta uppgiften är att arbeta hälsofrämjande genom att stärka det friska och att förebygga ohälsa.

Skolsköterskorna och skolläkaren arbetar utifrån Socialstyrelsens och Skolverkets vägledningsdokument för elevhälsa. Samarbetet med föräldrar är en förutsättning för det hälsofrämjande arbetet och alla barn erbjuds att komma till oss vid flera tillfällen under skolgången.

Eleven möter skolsköterska vid:

 • Hälsosamtal (med samtliga elever i; fsk-klass, åk2, åk4, åk8, år1 på gy)
 • Vaccinationer (enligt vaccinationsprogrammet och extra vaccinationer på ordination)
 • Pubertetssamtal i åk5
 • Hälsokontroller; (längd, vikt, syn, hörsel, ryggar)
 • Skolläkarmottagning
 • Ankomstsamtal (samtliga nyanlända)
 • Öppen mottagning

Skolkuratorer i Tranås kommun

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta främjande och förebyggande med psykosocialt arbete på skolorna. Syftet med insatserna är att främja elevernas psykiska hälsa men också bidra till att de uppnår målen inom skolan. Vi är placerade på kommunens högstadieskolor och på gymnasiet men finns även som en resurs på samtliga skolor inom kommunen.

Samarbetar med myndigheter 

Skolkuratorns arbete kan delas upp i tre nivåer; individ- grupp och organisationsnivå. På individnivå innebär arbetet främst råd- och stödsamtal med enskilda elever, föräldrar, lärare mm. På gruppnivå innebär arbetet exempelvis att planera och genomföra aktiviteter med grupper/klasser. På organisationsnivå innebär skolkuratorns uppdrag att vi medverkar i skolans förändrings- och utvecklingsarbete utifrån ett psykosocialt perspektiv. Skolkuratorn samarbetar även med myndigheter såsom socialtjänst, polis och landsting.

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och oftast också i skolans Trygghetsteam och krisgrupp.

Skolpsykologer

På Elevhälsan arbetar psykologer med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Vårt uppdrag innefattar framför allt förebyggande insatser som exempelvis handledning och utbildning till personal och medverkan i Elevhälsoteam på skolorna. Vi jobbar också med samtalsstöd till elever som på olika sätt mår dåligt och i viss mån även med utredningsarbete med syfte att kartlägga förmågor och kunskaper för att kunna anpassa skolarbetet på bästa sätt.

Specialpedagoger

Inom Elevhälsan/Smedjan arbetar för närvarande fyra specialpedagoger med inriktning mot:

 • Tal/språk
 • Läs/skriv
 • Beteende/social problematik 
 • Mottagande särskolan
 • Alternativa verktyg

Kontakt

Förvaltning eller avdelning

Christina Stigenhed
Elevhälsochef
Tfn: 0140-683 78

Senast ändrad:  2020-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR