Tranås kommun

Skolskjuts i Tranås kommun

Rätten till skolskjuts är reglerad i skollagen och preciseras i riktlinjer för skolskjuts för Tranås kommun. Elever som behöver skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, växelvis boende, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Skolskjuts gäller mellan hemmet och skolan inom Tranås kommun, alltså inte till och från fritids.

Se dokumentet för riktlinjer och information om nya skolskjutsregler för mer information om vilka avstånd som gäller.

Gymnasiet

För elever på gymnasieskolan gäller olika regler.

Vänligen kontakta Tomas Svensson (tel. 0140 685 02, tomas.svensson@tranas.se) på Holavedsgymnasiet.

 

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts görs via Tranås Kommuns sida med E-tjänster

Ansökan ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.

Uppskattad handläggningstid är 2 veckor. Beslutet skickas till vårdnadshavare.


Växelvis boende

Rätten till skolskjuts bedöms generellt utifrån elevens folkbokföringsadress. I det fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna, bedöms rätten till skolskjuts från båda bostadsadresserna separat. Detta gäller bara i det fall båda vårdnadshavarna är bosatta inom Tranås kommun.

Rätt till skolskjuts p.g.a. växelvis boende är beroende av om eleven bor på olika adresser i samma eller i olika kommuner. Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller enbart till och från bostaden i hemkommunen. Därför finns det inte rätt till skolskjuts från adressen i en annan kommun. Kommunen har inte heller någon skyldighet att hämta eller lämna en elev vid kommungränsen.

 

Ansökan om skolskjuts p.g.a. särskilda skäl/funktionsnedsättning

Enligt riktlinjen för skolskjuts för Tranås kommun är funktionsnedsättning hos en elev en annan omständighet som kan motivera att skolskjuts ordnas. Det ankommer på vårdnadshavaren att bifoga relevant underlag för bedömningen, till exempel mediciniskt utlåtande från läkare. Intyget ska styrka behov och varaktighet av skolskjuts. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor. Vid ansökan om skolskjuts p.g.a. särskilda skäl ska det alltid bifogas ett läkarintyg som bekräftar behovet av skolskjuts. Läkarintyget skickas in tillsammans med ansökningshandlingar till skolskjutshandläggaren. 

Elever som går i grundsärskola, gymnasiesärskola, på Träningsskolan, autismgruppen eller resursgruppen behöver inte lämna in en ansökan om skolskjuts.

 

Vid förändringar

Om någon förändring (t.ex. eleven byter folkbokföringsadress eller byter skola) sker som kan påverka behovet av beviljad skolskjuts ska vårdnadshavaren omedelbart meddela kommunen. I sådana fall ska en ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna. Förändringar i schema vid växelvis boende eller av annan anledning ska vårdnadshavaren meddela en månad innan förändringen sker.

När en elev är berättigad till skoltaxi är vårdnadshavaren skyldig att anmäla till taxibolaget när eleven inte kommer att använda taxiresan. Anmälan ska göras direkt till taxibolaget.

 

Taxi p.g.a. skador eller olycksfall

Har ditt barn skadat sig (t.ex. brutit benet) och behöver taxi till skolan under en period kan du kontakta Barn- och elevförsäkringen. Kontaktuppgifterna hittar du på Tranås kommuns hemsida: https://www.tranas.se/barnutbildning/sjalvservice/barnochelevforsakring.7744.html

Om Barn- och elevförsäkringen inte träder in vänligen kontakta din egen försäkring.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR