Tranås kommun

Barnomsorgens riktlinjer

Riktlinjerna antogs i Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 §70.

Syfte

Syftet med det här dokumentet är att samla relevant information till medborgarna och vägledning till personal inom verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansvar och befogenheter

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ansvarar för att tolka riktlinjerna vid eventuell otydlighet. Cheferna för aktuell enhet lämnar rekommendationer i individuella fall, till exempel gällande vistelsetid för barn till sjukskrivna. Vidare tolkar de riktlinjerna och ansvarar för de aktuella verksamheterna. Barnomsorgshandläggare hanterar kö, placering, fakturering, uppsägning och eventuella avstängningar. Vårdnadshavare ansvarar för att lägga in aktuell inkomst och överenskommelse om vistelsetid i systemet.


Rätt till plats – rättsligt stöd

I skollagen finns de grundläggande bestämmelserna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Skollagen 8, 25 och 14 kap). Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (Skollagen 8 kap 5 §).

Ansökan om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 • Ansökan om plats görs via Tranås kommuns hemsida, Barnomsorg & Utbildning under E-tjänster Barnomsorg. Observera att inskolning i förskola och pedagogisk omsorg inte erbjuds under veckorna 25-31 och 50-1.


 • Plats erbjuds på förskola eller pedagogisk omsorg till barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande samt till barn som har rätt till allmän förskola för 3-6-åringar. Barnet måste vara minst 1 år för att börja på förskola eller pedagogisk omsorg.


 • Plats på fritidshem erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem erbjuds från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.


 • Barn kan även i andra fall än ovanstående ha rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.


 • Barn som bor växelvis hos vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds endast plats i en kommun. Detta innebär att Tranås kommun, som regel, inte medger ansökningar om plats som avses användas halvtid.


Köprioriteringar

När vårdnadshavare anmäler sitt barn i barnomsorgskön får barnet ett ködatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats när som helst men det tidigaste ködatum man kan få är fyra månader före önskad placeringsstart. Om flera barn har samma ködatum prioriteras barnen efter födelsedatum. När man ansöker om plats skapas också ett garantidatum. Garantidatum stadgas i skollagen 8 kap. 14 § och betyder att kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorgsplats, någonstans i kommunen, inom fyra månader från ködatum.


Villkor för platserbjudande

När ansökan görs ges vårdnadshavare möjlighet att lämna upp till fyra önskemål om förskolor eller pedagogisk omsorg. Tranås kommun strävar efter att erbjuda plats på någon av dessa enheter i den turordning man önskat. Om inget sådant erbjudande kan ges inom fyra månader, erbjuds barnet plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg. Svar på erbjudandet ska lämnas inom 7 dagar. Vid uteblivit svar tolkas detta som ett nej.

När en vårdnadshavare blir erbjuden plats på sitt första önskemål och tackar nej tas barnet bort ur kön och en ny ansökan måste göras. Det betyder att barnet får både nytt ködatum och nytt garantidatum.

När en vårdnadshavare blir erbjuden plats på sina andra alternativ eller någon enhet man inte valt och tackar nej, kan barnet stå kvar i kö med samma ködatum men garantidatumet gäller då inte längre. Barnomsorgshandläggaren gör i dessa fall en notering att vårdnadshavaren medgivit att invänta plats på en viss angiven enhet. Vårdnadshavaren ska då informeras om att plats på önskad enhet kan dröja längre än fyra månader och att garantidatumet inte längre gäller.


Tilldelning av platser

Tilldelning av platser i barnomsorgen sker utifrån ansökans ködatum och garantidatum. Om flera barn har samma ködatum och garantidatum erbjuds plats utifrån födelsedatum. Äldre barn erbjuds först.

Förutom ovanstående tillämpar Tranås kommun följande förtursregler:

 1. Särskilda behov. Barn som enligt 8 kap 7-9 §§ skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl.
 2. Syskonförtur. Barn vars syskon är placerade på samma förskola eller i pedagogisk omsorg.
 3. Byte. Placerade barn som önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg. Byte görs tidigast i augusti året efter påbörjad placering. Barnen prioriteras utifrån datum när ansökan om byte gjordes. Ansökan om byte kan göras när som helst.


Ändring av placeringsdatum vid accepterad plats

Ändring av placeringsdatum gällande redan accepterad plats kan endast ske i undantagsfall. Eventuell ändring av placeringsdatum ska göras i samråd mellan verksamhetschef och barnomsorgshandläggare.


Följande verksamhetsformer erbjuds

För barn 1-6 år

 • Förskola.
 • Pedagogisk omsorg.
 • Förskola med specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd.


Fritidshem

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn till och med höstterminen det år barnet fyller 13 år. Verksamheten är placerad i anslutning till förskoleklass och grundskolans årskurser 1-5.

Lovplats innebär omsorg endast under läsårets terminstider och kan därför inte nyttjas på sommarlov och jullov.


Öppen förskola

Öppna förskolan är en avgiftsfri träffpunkt för vårdnadshavare och barn i åldern 0-6 år.


Vistelsetid

Tid i verksamheten styrs av vårdnadshavarens arbete eller studier samt eventuell restid. Överenskommelse om vistelsetid lämnas av vårdnadshavare vid placering och vid förändring. Vid avsaknad av schema anses barnet inte ha ett omsorgsbehov och får därför inte nyttja verksamheten.

Chefen för aktuell enhet och barnomsorgshandläggare har rätt att begära in intyg från vårdnadshavarnas arbetsgivare eller skola för att säkerställa att omsorgsbehovet är rätt.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har öppet max 12 timmar per dag mellan kl.06.00-18.00.

Vid placering av barn i förskola och pedagogisk omsorg tillämpas oftast inskolning i ca 10 dagar.


Avgiftsfri förskola för barn 3-6 år

Avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka erbjuds barn från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år.

De 15 timmarna kan förläggas med 3-5 timmar per dag terminstid under en femdagarsvecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar.

Föräldrar som önskar avgiftsfri förskola ska anmäla detta till förskolan eller dagbarnvårdaren på särskild blankett senast två månader innan önskat startdatum. Avgiftsfri förskola ska gälla för en period av minst tre månader. Om perioden avbryts och man går tillbaka till betalplats inom tre månader blir man efterdebiterad den mellanliggande tiden.


Platsinnehavare

Med platsinnehavare avses den eller de vårdnadshavare som sammanbor med barnet och som har behov av plats. För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare. Platsinnehavare är betalningsskyldiga. I de fall vårdnadshavare separerat och båda har behov av barnomsorg får varje part en egen placering och därmed delad faktura. Detta måste anmälas till barnomsorgshandläggare.Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunens avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt fristående förskolor är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa.

Inkomstanmälan skall lämnas i samband med nyplacering, detta görs via Tranås kommuns hemsida, Barnomsorg & Utbildning under E-tjänster Barnomsorg. Vid utebliven inkomstanmälan debiteras betalningsansvarig enligt maxtaxan. Avgift debiteras under årets alla månader och tas ut från första placeringsdagen (inskolningsdagen).

En årlig kontroll görs av inkomstuppgifter för vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kontrollen jämför inkomstuppgifter som lämnats till kommunen med uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Kontrollen görs retroaktivt med två års fördröjning när uppgifterna finns tillgängliga hos Skatteverket.

Förskola för 3-6-åringar 15 timmar per vecka under terminstid är avgiftsfri.

För barn som har förskoleplats mer än 15 timmar per vecka görs ett avdrag med 25%från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 timmar per år.


Tillämpningsanvisningar till avgiftstaxa

 • Avgiftstaxa gäller för såväl ensamförälder som för gifta eller sammanboende föräldrar. Även för sammanboende med ej gemensamma barn, ska bådas inkomster ligga till grund för avgiftsberäkningen.
 • I de fall vårdnadshavare separerat och båda har behov av barnomsorg ska varje part ha sin egen placering och därmed sin egen faktura, så kallad delad faktura. Detta måste anmälas till barnomsorgshandläggare.
 • Avgiftsuttaget grundar sig på bruttoinkomst före skatt.
  Till avgiftsgrundande inkomst räknas arbetsinkomst, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, aktivitetsstöd, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning, familjebidrag, vårdbidrag för funktionshindrat barn, familjehemsersättning (arvodesdel), närståendepenning, anhörigbidrag inom hemtjänsten (exklusive skattefritt merkostnadsbidrag), pensionsförmåner, dagpenning vid repetitionsutbildning, beskattningsbar bilersättning och bilförmån och beskattningsbar del avtraktamente.
 • Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte inkomst av kapital, allmänt barnbidrag, statligt studiestöd, bostadsbidrag till barnfamiljer, etableringsersättning för nyanlända eller handikappersättning och kostnadsersättning för merutgifter i anslutning till vårdbidrag för funktionshindrat barn.
 • För vårdnadshavare vars inkomst är svår att beräkna sätts inkomsten till lägst tre prisbasbelopp per år vid heltidssysselsättning. Se Statistiska centralbyrån för aktuellt belopp. Särskild prövning kan begäras hos Barn- och utbildningsnämnden.
 • Plats i barnsomsorgen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften även om barnet inte nyttjar sin plats alla dagar.
 • Om betalningsansvarig inte betalar barnomsorgsavgift inom föreskriven tid prövas fråga om avstängning från kommunal barnomsorg efter iakttagande av kommunens riktlinjer för faktura- och kravverksamhet.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar ett dataprogram som innebär att de uppgifter som lämnas i samband med ansökan och placering registreras.


Sjukdom

Vid kortvarig sjukdom avgör du som vårdnadshavare själv om du är i behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem de överenskomna vistelsetider som tidigare nyttjats. Om det finns behov av andra tider utöver dessa ska beslut tas av chefen för aktuell enhet.

Om en vårdnadshavare blir långvarigt sjuk finns ingen automatisk rätt enligt lag att lämna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Barnets eget behov av barnomsorg bedöms av chefen för aktuell enhet som tar beslut om barnets rätt till vistelse. Läkarutlåtande kan behöva lämnas.


Arbetslöshet

Om vårdnadshavare är arbetslös har barn rätt till en plats i förskola och pedagogisk omsorg med 15 timmar per vecka, under förutsättning att vårdnadshavaren är arbetssökande. Hur tiden förläggs bestäms av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna. Denna tid kan utökas vid behov, exempelvis vid anställningsintervju eller vid kortare timanställningar.

Då en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande och behovet av barnomsorg snabbt kan ändras, erbjuds i regel inte avgiftsfri allmän förskola till arbetssökande vårdnadshavare.

Barn med fritidshemsplacering får behålla sin plats i högst tre månader efter det att vårdnadshavaren slutat arbeta eller studera. Under vårdnadshavarens arbetslöshet får barnet nyttja högst 10 timmar per vecka.


Föräldraledighet

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon, har rätt till plats i förskola eller i pedagogisk omsorg med 15 timmar per vecka. De 15 timmarna kan förläggas med 3-5 timmar per dag under en femdagarsvecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar. När ordinarie plats ändras till 15 timmar per vecka på grund av föräldraledighet får barnet behålla sin ordinarie plats två veckor efter beräknad nedkomst.


Om vårdnadshavare istället väljer att ha barnet hemma med småsyskonet, garanteras barnet att få tillbaka sin tidigare plats i september samma år eller året efter. Barnomsorgshandläggare pausar platsen enligt överenskommelse. Den pausade perioden måste dock vara minst sex månader. Vid annan tidpunkt än september för återgång måste sedvanlig ansökan om förskoleplats göras. I detta fall garanteras inte placering på specifik förskola. För regler se avsnitt ”villkor för platserbjudande”.

Fritidshemsplats för skolbarn erbjuds inte barn till föräldralediga vårdnadshavare.


Vårdnadshavares ledighet

Om vårdnadshavare är ledig (har semester, komp eller dylikt) är huvudregeln att även barnet ska vara ledigt.


Frånvaro under längre period

Om plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inte har nyttjats under en period av 30 dagar har verksamheten rätt att säga upp platsen. Under sommarmånaderna är motsvarande period 60 dagar.


Fortbildning

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stänger fem dagar per år för personalens fortbildning. Annat omsorgsalternativ ska vid behov kunna erbjudas.


Barnomsorg under sommaren

Under sommaren anpassas verksamheten till efterfrågan och flertalet förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stänger under några veckor i juli-augusti. För de barn som behöver omsorg under dessa veckor är vissa förskolor och fritidshem öppna.

Barn har rätt till fyra veckors sammanhängande semester om detta är organisatoriskt möjligt för vårdnadshavarna.


Uppsägning av kommunal plats

Uppsägning av plats skall göras senast 60 dagar innan planerat avslut. Uppsägning görs via Tranås kommuns hemsida, Barnomsorg & Utbildning under E-tjänster Barnomsorg. Sker uppsägning senare debiteras avgift för 60 dagar från den dag uppsägningen inkommer.

Vårdnadshavare som säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, blir efterdebiterad för den mellanliggande tiden.


Tolkning av och avvikelser från riktlinjerna

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enskilda ärenden om avvikelser från riktlinjerna för Tranås kommun.


Kontakt

Paula Grudemo
Placeringsansvarig
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2021-02-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR