Tranås kommun

Tranås kommuns riktlinjer gällande barnomsorg

Tranås kommuns riktlinjer gällande barnomsorg antogs i Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-27

Syfte

Syftet med det här dokumentet är att samla relevant information till medborgarna och vägledning till personal inom verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansvar och befogenheter
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ansvarar för att tolka riktlinjerna vid eventuell otydlighet. Rektorerna för aktuell enhet lämnar rekommendationer i individuella fall, till exempel gällande vistelsetid för barn till sjukskrivna. Vidare tolkar de riktlinjerna och ansvarar för de aktuella verksamheterna. Barnomsorgshandläggare hanterar kö, placering, fakturering, uppsägning och eventuella avstängningar. Vårdnadshavare ansvarar för att lägga in aktuell inkomst via e-tjänster på Tranås kommuns hemsida och barnens vistelsetid i aktuell lärplattform.
Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar ett datasystem där uppgifter som lämnas i samband med ansökan och placering registreras.

Rätt till plats – rättsligt stöd
I skollagen finns de grundläggande bestämmelserna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Skollagen 8, 25 och 14 kap). Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (Skollagen 8 kap 5 §).

Verksamhetsformer för barn 1-6 år

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Förskola med specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd

För att barn under tre år ska ha rätt till barnomsorg måste båda vårdnadshavarna antingen arbeta, studera, vara föräldralediga med yngre syskon eller vara inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka erbjuds barn från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år. De 15 timmarna kan förläggas med 3 eller 5 timmar per dag under grundskolans terminstider. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar.

Fritidshem för skolbarn
Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Verksamheten bedrivs i skolans lokaler.


Öppen förskola
Öppna förskolan är en avgiftsfri träffpunkt för vårdnadshavare och barn i åldern 0-6 år.

Ansökan om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 • Ansökan om plats görs via E-tjänster på Tranås kommuns hemsida, Barn & Utbildning. Observera att vid placering av barn i förskola och pedagogisk omsorg tillämpas oftast inskolning i 10 dagar och att inskolning inte erbjuds under veckorna 25-31 och 50-1.
 • Plats erbjuds på förskola eller pedagogisk omsorg till barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller vara inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt till barn som har rätt till allmän förskola för 3-6-åringar. Barnet måste vara minst 1 år för att börja på förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Plats på fritidshem erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem erbjuds från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Vi erbjuder vid behov även tillfällig plats på fritidshem under skollov. Ansökan ska göras minst 4 veckor innan önskat startdatum och i ansökan ska även ett slutdatum för platsen noteras. Avgift debiteras för hela kalenderveckor.
 • Barn kan även i andra fall än ovanstående ha rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Köhantering
När vårdnadshavare anmäler sitt barn i barnomsorgskön får barnet ett ködatum. Ansökan kan göras när som helst men det tidigaste ködatum man kan få är sex månader före önskad placeringsstart. Om flera barn har samma ködatum prioriteras barnen efter födelsedatum. Vid ansökan skapas också ett garantidatum. Garantidatum stadgas i skollagen 8 kap. 14 § och betyder att kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorgsplats, någonstans i kommunen, inom fyra månader.

Villkor för platserbjudande
När ansökan görs ges vårdnadshavare möjlighet att lämna upp till fyra önskemål om förskolor eller pedagogisk omsorg. Tranås kommun strävar efter att erbjuda plats på någon av dessa enheter i den turordning man önskat. Om inget sådant erbjudande kan ges erbjuds barnet plats på annan enhet. Svar på erbjudandet ska lämnas inom 7 dagar. Vid uteblivit svar tolkas detta som ett nej.
När en vårdnadshavare blir erbjuden plats på sitt första önskemål och tackar nej tas barnet bort ur kön och en ny ansökan måste göras. Det betyder att barnet får både nytt ködatum och nytt garantidatum.
När en vårdnadshavare blir erbjuden plats på något av sina andra alternativ eller någon enhet man inte valt och tackar ja, kan barnet stå kvar i kö för att få byta till önskad enhet. Byte görs i regel tidigast i augusti året efter påbörjad placering.
När en vårdnadshavare blir erbjuden plats på något av sina andra alternativ eller någon enhet man inte valt och tackar nej, kan barnet stå kvar i kö med samma ködatum men garantidatumet gäller då inte längre. Barnomsorgshandläggaren gör i dessa fall en notering att vårdnadshavaren medgivit att invänta plats på en viss angiven enhet. Vårdnadshavaren ska då informeras om att plats på önskad enhet kan dröja längre än fyra månader och att garantidatumet inte längre gäller.

Tilldelning av plats
Tilldelning av plats i barnomsorgen sker utifrån ansökans ködatum och garantidatum. Om flera barn har samma datum erbjuds plats utifrån födelsedatum, äldre barn erbjuds först.
Förutom ovanstående tillämpar Tranås kommun följande förtursregler:

 1. Särskilt stöd. Barn som enligt 8 kap 7-9 §§ skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl.
 2. Syskonförtur. Barn vars syskon är placerade på samma förskola eller i pedagogisk omsorg.
 3. Byte. Placerade barn som önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg. Byte görs i regel tidigast i augusti året efter påbörjad placering. Barnen prioriteras utifrån födelsedatum, äldre barn erbjuds först.

Ändring av placeringsdatum vid accepterad plats
Ändring av placeringsdatum gällande redan accepterad plats kan endast ske i undantagsfall. Eventuell ändring av datum görs i samråd mellan rektor och barnomsorgshandläggare.

Vistelsetid
Barnets vistelsetid styrs av vårdnadshavares arbete eller studier samt eventuell restid. Överenskommelse om vistelsetid lämnas av vårdnadshavare vid placering och vid förändring. Vid avsaknad av vistelsetider i aktuell lärplattform anses barnet inte ha ett omsorgsbehov och kan då nekas plats. Anledningen till detta är att personal och måltider planeras utifrån anmälda vistelsetider.
Rektor för aktuell enhet och barnomsorgshandläggare har rätt att begära in intyg från vårdnadshavares arbetsgivare eller skola för att säkerställa att omsorgsbehovet är rätt. Vårdnadshavare med vissa säkerhetsklassade tjänster är dock undantagna.
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har öppet max 12 tim per dag mellan kl.06.00-18.00.

Avgiftsfri förskola för barn 3-6 år
Avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka erbjuds barn från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar.
Vårdnadshavare som önskar byta från betalplats till avgiftsfri förskola ska anmäla detta till förskolan eller dagbarnvårdaren på särskild blankett senast två månader innan önskat startdatum. Avgiftsfri förskola ska gälla för en period av minst tre månader. Om perioden avbryts och man går tillbaka till betalplats inom tre månader blir man efterdebiterad den mellanliggande tiden.
Vid arbetslöshet erbjuds i regel inte avgiftsfri förskola. Då en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande kan behovet av barnomsorg snabbt ändras.

Platsinnehavare
Med platsinnehavare avses de vårdnadshavare som har behov av plats. I de fall vårdnadshavare separerat och båda har behov av barnomsorg ska vårdnadshavarna ha var sin placering och därmed var sin faktura. Detta måste anmälas till barnomsorgshandläggare.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Avgifterna, som gäller för både kommunal och privat verksamhet, är beslutade av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa.
Avgift debiteras under årets alla månader och tas ut från första placeringsdagen.
Plats i barnsomsorgen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften även om barnet inte nyttjar sin plats alla dagar.
För barn som har förskoleplats mer än 15 timmar per vecka görs ett avdrag med 25 % från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria förskolan som omfattar 525 timmar per år.
Inkomstanmälan skall lämnas i samband med nyplacering och därefter uppdateras vid förändrad inkomst. Inkomsten anmäls via E-tjänster på Tranås kommuns hemsida, Barn & Utbildning. Vid utebliven inkomstanmälan debiteras betalningsansvarig enligt maxtaxan. Avgift debiteras under årets alla månader och tas ut från första placeringsdagen (inskolningsdagen).
För vårdnadshavare vars inkomst är svår att beräkna sätts inkomsten till lägst tre prisbasbelopp per år vid heltidssysselsättning. Se Statistiska centralbyrån för aktuellt belopp. Särskild prövning kan begäras hos Barn- och utbildningsnämnden.
En årlig kontroll görs av inkomstuppgifter för vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kontrollen jämför inkomstuppgifter som lämnats till kommunen med uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Kontrollen görs retroaktivt med två års fördröjning när uppgifterna finns tillgängliga hos Skatteverket.

Tillämpningsanvisningar till avgiftstaxa
Avgiftstaxa gäller för såväl ensamstående vårdnadshavare som för gifta eller sammanboende vårdnadshavare. Även för sammanboende, med ej gemensamma barn, ska bådas inkomster ligga till grund för avgiften.
Avgiftsuttaget grundar sig på hushållets totala bruttoinkomst före skatt.
Om betalningsansvarig inte betalar barnomsorgsavgift inom föreskriven tid prövas fråga om avstängning från barnomsorg efter iakttagande av kommunens riktlinjer för faktura- och kravverksamhet.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • arbetsinkomst
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • sjukpenning
 • pension
 • sjukbidrag
 • närståendepenning
 • familjehemsersättning (arvodesdel)
 • pensionsförmåner
 • vårdbidrag för funktionshindrat barn

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiebidrag
 • studielån
 • etableringsersättning för nyanlända

Arbetslöshet
Vid arbetslöshet har barn rätt till en plats i förskola och pedagogisk omsorg med 15 timmar per vecka, under förutsättning att vårdnadshavaren är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Hur tiden förläggs bestäms av verksamheten i samråd med vårdnadshavaren. Denna tid kan utökas vid behov, exempelvis vid anställningsintervju eller vid kortare timanställningar.
Då en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande och behovet av barnomsorg snabbt kan ändras, erbjuds i regel inte avgiftsfri förskola till arbetssökande vårdnadshavare.
Barn med fritidshemsplacering får behålla sin plats i högst tre månader efter det att vårdnadshavaren slutat arbeta. Under vårdnadshavarens arbetslöshet får barnet nyttja högst 10 timmar per vecka.

Sjukdom
Vid kortvarig sjukdom avgör du som vårdnadshavare själv om du är i behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem de överenskomna vistelsetider som tidigare nyttjats. Om det finns behov av andra tider utöver dessa ska beslut tas av rektor för aktuell enhet.
Om en vårdnadshavare blir långvarigt sjuk finns ingen automatisk rätt enligt lag att lämna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Barnets eget behov av barnomsorg bedöms av rektor för aktuell enhet som tar beslut om barnets rätt till vistelse. Läkarutlåtande kan behöva lämnas.

Föräldraledighet
Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon, har rätt till plats i förskola eller i pedagogisk omsorg med 15 timmar per vecka. Dessa timmar kan förläggas med 3 eller 5 timmar per dag under en femdagarsvecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar. När ordinarie plats ändras till 15 timmar per vecka på grund av föräldraledighet får barnet behålla sin ordinarie plats två veckor efter beräknad nedkomst.
Om vårdnadshavare istället väljer att ha barnet hemma med småsyskonet, garanteras barnet att få tillbaka sin tidigare plats i september samma år eller året efter. Barnomsorgshandläggare pausar platsen enligt överenskommelse. Den pausade perioden måste dock vara minst sex månader. Vid annan tidpunkt än september för återgång måste sedvanlig ansökan om förskoleplats göras. I detta fall garanteras inte placering på specifik förskola. För regler se avsnitt ”villkor för platserbjudande”.
Skolbarn, vars vårdnadshavare är föräldralediga med småsyskon, erbjuds inte fritidshemsplats.

Vårdnadshavares ledighet
Om vårdnadshavare är ledig (har semester, komp eller dylikt) är huvudregeln att även barnet ska vara ledigt.

Barnomsorg under sommaren
Under sommaren anpassas verksamheten till efterfrågan och flertalet förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stänger under några veckor i juli-augusti. För de barn som behöver omsorg under dessa veckor är vissa förskolor och fritidshem öppna.
Barn har rätt till fyra veckors sammanhängande semester om detta är organisatoriskt möjligt för vårdnadshavarna.

Stängningsdagar pga. fortbildning
Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stänger fem dagar per år för personalens fortbildning. Vid behov ska annat omsorgsalternativ erbjudas.

Frånvaro under längre period
Om plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inte har nyttjats under en period av 30 dagar har verksamheten rätt att säga upp platsen. Under sommarmånaderna är motsvarande period 60 dagar.

Uppsägning av barnomsorg
Uppsägning av plats ska göras senast 60 dagar innan planerat avslutsdatum. Uppsägning görs via E-tjänster på Tranås kommuns hemsida, Barn & Utbildning. Avgift debiteras under uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas.

3-månadersregel
Vårdnadshavare som säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, blir efterdebiterad för den mellanliggande tiden.

Tolkning av och avvikelser från riktlinjerna
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enskilda ärenden om avvikelser från riktlinjerna för Tranås kommun.

Kontakt

Paula Grudemo
Placeringsansvarig
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2021-03-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR