Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-08-07

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

07 augusti 2023

Paragrafer

44—57

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.