Tranås kommun

Tranås kommun om Trafikverkets utredning av nya stambanor

Publicerad 2020-11-02

I juni fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda ett system för nya stambanor utifrån en kostnadsram på 205 mdkr. Trafikverket har nu redovisat tre alternativ för möjliga dragningar av stambanorna för sträckorna Stockholm– Göteborg och Stockholm–Malmö.

De alternativ som Trafikverket nu presenterat innebär bland annat färre stationsorter och stationsplaceringar långt utanför stadskärnorna. Trafikverkets alternativ är framtagna för att möjliggöra mindre kostnadsdrivande stationslägen och linjesträckningar mellan stationerna, utifrån den nya, lägre kostnadsram som regeringen satt.

– Om antalet stationer mellan storstäderna blir alltför få, och stationerna placeras långt utanför stadskärnorna, är risken uppenbar att de nya stambanorna bara blir till nytta för de större städerna. Resultatet blir att nyttan för samhället minskar och antalet resenärer blir färre. Därför är det viktigt att de nya stambanorna och stationerna byggs som regionerna och kommunerna redan har avtalat med staten om genom Sverigeförhandlingen, säger Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande.

Därför är ett stationsläge viktigt för Tranås
I Sverigeförhandlingens föreslogs Tranås bli en stationsort utmed den nya stambanan. För Tranås är ett stationsläge av yttersta vikt för kommunens tillväxt.

– Ett stationsläge skulle ge Tranås möjlighet att satsa. Det skulle innebära att vi kommer betydligt närmare våra storstadsregioner och får tillgång till en betydligt större arbetsmarknad. Det lokala näringslivet får också större möjligheter att hitta rätt kompetens, bostadsbyggandet tar fart och nya företag vågar etablera sig i Tranås, säger Mats Holmstedt.

Tranås kommun har nu haft en dialog i form av en hearing med Trafikverket för att diskutera de olika alternativen.

– Under hearingen fick vi möjlighet att ge vår syn på vilka effekter och konsekvenser de olika alternativen får för bostadsbyggande och annan kommunal planering. Det är viktigt att poängtera att dessa förslag inte ska ses som färdiga och absoluta lösningar, utan som utredningsalternativ, säger kommundirektör Pär Thudeen.

– Under hearingen kommer vi att få möjlighet att ge vår syn på vilka effekter och konsekvenser de olika alternativen får för bostadsbyggande och annan kommunal planering. Det är viktigt att poängtera att dessa förslag inte ska ses som färdiga och absoluta lösningar, utan som utredningsalternativ, säger Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande.

Vad är beslutat?
Regeringen har än så länge beslutat om att bygga tre delsträckor av de nya stambanorna i södra Sverige. Dessa tre ligger alla i det planerade järnvägssystemets yttre ändar. Dessa är:

  • Järna- Linköping
  • Göteborg-Borås
  • Lund-Hässleholm

Trafikverket har nu i uppdrag att se över kostnader och fysiska möjligheter för de övriga delarna av de nya stambanorna, bland annat möjliga dragningar för banan vidare från Linköping ner via Tranås och till Jönköping.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR