Tranås kommun

Nya regler gällande nedtagning av träd på kommunal mark

Publicerad 2020-09-15

Teknik- och griftegårdsnämnden har tagit beslut att tidigare framtagna riktlinjer för nedtagning av träd och sly på kommunal mark ersätts med ett nytt beslutsunderlag: ”Regler för nedtagning av träd och röjning på kommunal mark”.

Syftet med de nya reglerna är att skapa ett beslutsunderlag för att på ett enhetligt sätt handlägga och besluta om frågor som rör önskemål kring trädfällning av enstaka träd, gallring, röjning, eller mindre beskärningsåtgärder på träd eller buskar.

Reglerna innebär i korthet att:

  • Kommunen generellt är restriktiv med nedtagning av träd på kommunens mark, under förutsättning att de inte bedöms som riskträd.
  • Vid önskemål om nedtagning av träd på kommunal mark ska en ansökan fyllas i och skickas in till parkavdelningen. Ansökningarna hanteras årligen för att kunna behandlas påföljande vinterhalvår. Berörda tjänstepersoner gör utifrån beslutsunderlaget en gemensam bedömning där de tillstyrker eller avslår ansökan om nedtagning. Parkavdelningen genomför eventuella åtgärder.
  • Akuta fall, där träd utgör en uppenbar risk eller fara för liv eller egendom, åtgärdas omgående genom att parkavdelningen kontaktas direkt.

De nya reglerna hittar du på sidan Nedtagning av träd på kommunal mark

Ansökan vid önskemål om trädfällning på kommunal mark kan du göra via vår e-tjänst eller ansökningsblankett:

Ansökan om trädfällning - E-tjänst

Ansökan om trädfällning - Blankett

Vid frågor som rör de nya reglerna kontakta: parkgriftegard@tranas.se

Träd med orden: Fotosyntesen, god klimapåverkan, lokalklimat, luftrening, virke, produktion, rumsskapande element, fåglar, föda, däggdjur, biologisk mångfald, estetik, kulturhistoria, rekreation, lavar, insekter, skugga, lä, naturupplevelser, hälsa, svamp, mykorrhiza, flödesutjämning, jordstabilisering. Illustration.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR