Tranås kommun

Kommande VA och Gatuarbeten i Tranås

Tranås Kommun kommer att utföra ett flertal arbeten under våren 2019 på och intill Kanalgatan i Tranås.

Tranås kommun kommer att utföra ombyggnad och utbyggnad av dagvattenledningsnät på och intill Kanalgatan. Arbetet beräknas starta v. 8 och kommer pågå 6-8 veckor.

När arbetet med dagvattenledningar är färdigt påbörjas arbete med parkeringsplats på fastighet Tärnan 6 i korsningen Kanalgatan-Forsgatan. Detta arbete beräknas pågå under april och maj.

Under perioden maj-juni kommer gång- och cykelbana byggas på Forsgatans norra sida mellan Kanalgatan och Vasagatan där även liten del av Vasagatan och Industrigatan berörs.

Ledningsarbetena

Ledningsarbetena kommer att genomföras genom traditionell schaktning.

Störningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att stänga av berörda sträckor helt eller delvis för fordonstrafik etappvis. (Se bilaga för att se schaktområden)

I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår förindustri och kringboende. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Kontaktpersoner Tranås kommun
Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun

Projektledare: Jan Olsson telefon 0140-68623

/ VA- och avfallsavdelningen

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR