Tranås kommun

Goda resvanor kan bli ännu bättre

[2019-04-08] Under december 2018 genomförde Tranås kommun en analys av kommunanställdas och politikers resvanor.

Resultatet visar att fyra av tio går eller cyklar till arbetet. Kommunens totala utsläppsnivåer placerar Tranås på en fjärdeplats i landet.

Alla anställda och förtroendevalda fick besvara en enkät om arbetspendling och tjänsteresor. Av de som deltog i enkäten svarade 42 procent att de går eller cyklar till arbetet. Andelen kan bli högre med tanke på att 39 procent av dem som tar bilen till arbetet fem dagar veckan har mindre än fem kilometer till jobbet.

Tranås kommuns totala utsläppsnivåer, 1 308 ton CO2 per år eller 670 kg CO2/capita, placerar Tranås kommun på plats 4 i CERO-benchmarkingkartan. Där idag 90 företag och organisationer ingår.

- Det är berömvärt med tanke på att övriga kommuner som ligger så bra till finns inom Stockholms län eller större städer med väl utbyggd kollektivtrafik, säger Markus Robért på CERO (Climate and Economic Research in Organizations) som genomfört analysen.

Han är forskare på KTH och har genomfört analysen på uppdrag av Energikontor Norra Småland.

Rapporten omfattar både en kartläggning och en strategisk analys av hur Tranås kommun kan effektivera sina pendlings- och tjänsteresor och för att nå det nationella klimatmålet fram till år 2020.

- Tranås kommun går i bräschen för att få ner koldioxidutsläppen i kommunen och förhoppningen är att det lokala näringslivet vill anta utmaningen att jobba med anställdas resvanor, säger Annsofie Sarenäs, miljöstrateg på Tranås kommun.

Enligt enkätsvaren uppgår tjänsteresornas totala sträcka till drygt 172 000 mil årligen och kostar cirka 6,7 mkr per år. Resorna genererar utsläpp om ca 196 ton CO2 per år. Bilresorna svarar för drygt 98 procent följt av flygresor med knappt 2 två procent. ¨

-Med hänsyn till att utsläppen från bilresor dominerar utsläppen från tjänsteresorna bör Tranås kommun arbeta med övergång till utsläppseffektivare bilar, alternativa färdmedel och digitala mötesformer. Likaså bör Tranås kommun planera för de av samhället uppsatta målen om en framtida fossiloberoende fordonsflotta, säger Markus Robért.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR