Tranås kommun

De påbörjar andra året i forskningsprojektet

Publicerad 2021-03-19

Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan påbörjar nu andra omgången av screening inför ett pågående forskningsprojekt som ska ge lärare verktyg för att jobba med elever som inte når målen inom matematik och svenska. 

Doktoranden Hanna Lindström-Sandahl från Linköpings Universitet, som står bakom den så kallade interventionsstudien inom svenska och matematik, har tagit fram material för att kartlägga elevers kunskaper inom de områden och ett arbetsmaterial för stödundervisning. Det treåriga projektet, där Hanna och hennes forskningskollegor studerar tidiga insatser när det kommer till inlärningssvårigheter, är nu inne på det andra året. Lärare på Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan har screenat elevernas förmågor inom matematik och svenska för att sedan lyfta elever i behov av särskilt stöd. Hanna Lindström-Sandahl har med stöd av forskningskollegor tagit fram ett stödprogram där elever med svårigheter ska få extra undervisning under en intensiv period. 

Annelie Bengtsson som arbetar som speciallärare på Hubbarpsskolan har varit med från projektets start. Annelie såg många fördelar när de gav sig in i detta forskningsprojekt då de fick tillgång till både screeningmaterial och tillvägagångssätt vid uppföljningen. 

– Vi arbetade med fem elever som blev uttagna på Hubbarpsskolan, tre elever i svenska och två elever i matematik, där eleverna under nio veckor fick arbeta utifrån ett upplägg där de under fyra dagar i veckan à 30 minuter, alltså 36 lektioner, jobbade intensivt med antingen matematik eller svenska, berättar Annelie Bengtsson.
Med många års arbete med specialundervisning kände sig Annelie en aningen kritisk då hon upplevde att det framtagna materialet i matematik var väldigt styrt och inte så lustfyllt. Varje pass följde ett upplägg med manus där ingen del fick utelämnas.
– Efter 20 gånger upplevde nog både jag och eleverna att det blev lite segt och detta framförde vi vid utvärderingen efter första omgången, säger Annelie Bengtsson. 

Hon tycker att Hanna Lindström-Sandahl har varit lyhörd, men i ett forskningsprojekt som detta så måste det följas upp och genomföras på samma vis för att kunna analysera resultatet på korrekt vis.

– Att få sitta ner med en elev i den utsträckningen gör att man skapar en bra relation med just den eleven, förklarar Annelie.
Annelie tycker att det är bra att man lägger resurser så här tidigt och hoppas att det slutgiltiga materialet som tas fram är mer omväxlande och lustfyllt. 

Samtidigt som man arbetat med elever i interventionsträning har man också haft en kontrollgrupp av elever som fått traditionell undervisning och tanken är att sedan kunna jämföra vad denna träning fått för effekt.  Någon återkoppling på detta har man ännu inte fått.

Madlene Carlswärd, speciallärare i svenska på Junkaremålsskolan, har varit delaktig i forskningsprojektet och arbetat med det material som tagits fram för stöd i specialundervisningen i svenska. Madlene har tidigare jobbat med liknande upplägg och kände att det var ett arbetsmaterial som fungerade väl för ändamålet.
– På Junkaremålen fick vi möjlighet att arbeta extra med två elever i svenska och två som arbetade med matematik, berättar Madlene Carlswärd.
När Madlene anslöt sig till projektet hade hon inte träffat eleverna innan de började med den intensivundervisning som följde screeningen.  I efterhand tycker hon att det var lite bra för då kunde de starta på ny kula.
– Interventionsträningen utgick från en saga om en flicka som lärde sig att läsa, så eleverna ville gärna höra fortsättningen och det blev en bra motivation, berättar Madelene. 

Precis som i matematikundervisningen arbetade även svensklärarna med ett givet manus, men Madlene upplevde att upplägget var mer lättarbetat där eleverna fick bland annat möjlighet att prata om och sätta ord på hur det är att inte kunna läsa när andra runt omkring kommit längre med läsningen.
– Fokus låg just på ordavkodan och det märks att det krävs en hel del av eleven. Om det finns koncentrationssvårigheter med i bilden så blir detta arbetssätt väldigt svårt för eleven, förklarar Madlene. 

Likt Annelie lyfter Madlene en del brister och förbättringsområden. Där tycker hon att de har fått bra gehör.
– Hanna Lindskog-Sandahl är logoped i grunden och det märks att hon har en stor förståelse för de problem som vi stött på under resans gång. 

Madlene lyfter att det är Sveriges främsta forskare inom både svenska och matematik som har stöttat projektet så det finns mycket ovärderlig information för de involverade att hämta. 

 

Läraren Madlene Carlswärd står på en skolgård där barn på en gunga syns i bakgrunden

Madlene Carlswärd ser många fördelar med att få delta i detta forskningsprojekt. Foto: Anita Berlin

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR