Tranås kommun

Besparingsförslag från socialtjänsten

[2019-01-30] Socialnämnden redovisar ett underskott 2018 på 30,5 miljoner kronor och läget är fortsatt mycket ansträngt. För att klara befintlig verksamhet måste socialtjänsten föreslå ytterligare besparingar och lägger fram ett förslag till sparpaket med en rad åtgärder.

Förslag till sparpaket

Besparingsförslag socialtjänsten

 

Utöver dessa förslag planerar förvaltningen att genomföra följande effektiviseringar:

Effektivisering socialtjänsten

 

Genomförande av samtliga åtgärder innebär, om resterande delar av socialtjänsten utvecklas som förväntat, att socialnämnden redovisar ett underskott på 4 miljoner kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020. Det förutsätter dock att tidigare beslutade besparingsåtgärder kan genomföras som beräknat. Exempelvis är den sedan tidigare beslutade nedläggningen av Lavendelstigen försenad p g a få lediga platser i särskilt boende.

- Vi har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge även om kostnadskontrollen ute i verksamheten har förbättrats avsevärt, säger socialchef Pär Thudeen.

- Generellt sett är verksamhetens kvalitet god även efter ett genomförande av föreslagna besparingar genomförts. Socialnämnden har tilldelats 477 miljoner kronor år 2019. För den summan kan kommunen finansiera ett bra stöd till utsatta Tranåsbor i behov av socialtjänst, säger Pär Thudeen.

I dag använder kommunen ungefär 85 % av de ekonomiska resurserna till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhet. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga, men de flesta är nog ense om att den andelen inte kan fortsätta växa hur länge som helst, Tranåsborna har behov även av andra nämnders verksamheter.

- Som förvaltningschef har jag uppdrag att varje år presentera ett budgetförslag i balans till socialnämnden. I nuläget är dock budgeten tydligt i obalans och då måste jag presentera förslag till åtgärder. Socialnämnden har redovisat underskott sedan 2012 och förra året fattades beslut om besparingar på drygt 13 miljoner kronor för 2019, utifrån förvaltningens förslag på cirka 20 miljoner kronor. Det är dock inte tillräckligt.

Mer om förslagen

Förslaget gällande boende för samsjuklighet är samma förslag som tidigare, med lokalisering på Östanå. Åtgärder 2-4 handlar om ökade intäkter genom avgifter. Utöver det föreslår förvaltningen riktlinjer för beviljande av insatser för äldreomsorg. Sammantaget bör de föreslagna riktlinjerna spara en dryg miljon genom bl a minskad omfattning på städärenden och effektiviserad funktion för inköp av dagligvaror. Statsbidrag för extratjänster kommer att upphöra i nuvarande form och förslaget är att de extratjänster Tranås kommun har löper ut under året. Några nya inrättas inte. Extratjänster har aldrig varit fullt finansierat utan har krävt ett budgetutrymme på 1,9 miljoner kronor. Sänkt bemanning inom gruppbostäder LSS, innebär minskat stöd till kunderna jämfört med i dag.

Inte lagstadgat

Socialtjänsten föreslår att det ekonomiska stödet till Helga och Länken dras in (Helga har beviljats 0,25 miljoner kronor år 2019). Verksamheterna har ett stort värde för utsatta Tranåsbor men kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att finansiera dem. Förvaltningsinterna effektiviseringar

Utöver ovanstående förslag planerar Socialtjänsten att genomföra ytterligare tre åtgärder:

  • insatser för minskad korttidsfrånvaro
  • effektiviserad nattbemanning. Genom förändrat arbetssätt inom nattpatrull-särskilt boende-sjuksköterskor natt kan personalkostnader minskas nattetid.
  • samma ersättningsvillkor i särskilt boende äldreomsorg oavsett regi. Kommunens särskilda boenden Lövstagården, Uvaberg, Ågränden och Östanå får fr o m år 2019 ersättning enligt samma villkor som avtalats på Råsvägen. Kommunens verksamhet är i dag dyrare vilket förutsätter effektiviserad verksamhet. Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten kan effektiviseras utan annan kundkvalitet än vad som avtalats på Råsvägen.

    Fackliga förhandlingar har inletts och de förslag som ska behandlas av politiken är konsekvensbeskrivna utifrån verksamhet och kvalitet, personal och ekonomi.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR