Tranås kommun

Ansträngt ekonomiskt läge i Tranås kommun

[2019-01-29]Tranås kommun har under en lång period visat goda ekonomiska resultat men sedan en tid tillbaka är det ekonomiska läget ansträngt. Det krävs besparingar för att nå en budget i balans.

De tidigare goda resultaten kan bland annat kopplas till engångsintäkter i form av riktade statsbidrag. Dessa består främst av kostnadsersättning för flyktingar samt återbetalning av premier från AFA försäkring. Samtidigt har tillväxten i skatteunderlaget ökat. Men de närmaste åren kommer det att krävas åtgärder för att minska kostnaderna.

- Mest bekymmersamt är läget inom skola och socialtjänst, säger ekonomichef Malin Wolf. Socialnämnden redovisar ett underskott på cirka 30 miljoner kronor för 2018 och barn- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 28 miljoner kronor.

- Totalt blir resultatet för 2018 ett underskott på cirka 9 miljoner kronor, en budgetavvikelse på närmare 30 miljoner kronor, säger Malin Wolf.

Investeringsbehov

Samtidigt står Tranås kommun inför omfattande investeringsbehov främst inom skola, infrastruktur och äldreomsorg. Detta kommer att sätta ytterligare press på ekonomin. För att kunna upprätthålla en hållbar ekonomi måste kommunen nå överskottsmålet på minst 2 %. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, är det ett minimum för en god ekonomisk hushållning.

- Det krävs för att klara framtida investeringar och den upparbetade pensionsskulden utan att drastiskt öka låneskulden, säger Malin Wolf.

Kommunens ledningsgrupp inledde ett genomgripande förändringsarbete förra året för att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi.

- Tranås kommun måste både gasa och bromsa för att kunna upprätthålla tillväxten. Det är viktigt att ha goda förutsättningar att kunna möta den demografiska utvecklingen och samtidigt bibehålla god kvalitet för våra kunder, säger Malin Wolf.

Tranås kommun har en befolkningsfördelning som till stora delar följer rikets. Detta innebär att den demografiska utvecklingen i Tranås kommun framöver kommer att präglas av stor befolkningsökning, främst när det gäller yngre och äldre. Antal invånare i arbetsför ålder ökar dock långsammare. Detta medför att skatteunderlaget under nuvarande förhållanden inte växer i samma takt som demografiskt betingade kostnader. Detta för med sig att behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin tidigare medan skatteunderlaget inte växer i samma takt. Kommundirektör Karin Semberg säger:

- En framgångsfaktor för att lyckas med att få en budget i balans är, förutom modiga politiker, ett driftigt och handlingskraftigt agerande från hela koncernledningen. Därtill är det viktigt att tillvarata de goda idéer från medarbetarperspektiv som kan generera minskade kostnader, säger kommundirektör Karin Semberg. Vi måste hjälpas åt allihop.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR