Tranås kommun

Nyttoberäkningar Götalandsbanan

Nedan presenteras en sammanställning av de nyttor som Tranås kommun har redovisat till Sverigeförhandlingen. Syftet med beräkningarna är att visa vilka omfattande dynamiska effekter som uppstår när en relativt isolerad arbets- och bostadsmarknad som Tranås integreras i en arbetsmarknadsregion med närmare 500 000 invånare.

Nyttoberäkningar summerat på 10 år

Bostadsnyttan 7 200 mkr t om år 2045

En värdesummerring av nyproduktion, värdeökningar i befintligt bostadsbestånd inom ett influensområde av 1500 meter samt ökade markvärden.

Restidsvinster 2 600 mkr/10 år

Restidsvinster värderades enligt UIC:s standard där en timme är värd 267 kr. Tranås restidsbesparing hamnade på 1 830 mkr/10 år för resande på HHJ. Här ingick även restidsnyttan för anslutande resenärer från grannkommunerna. Tillkommer gör övriga resenärsnyttor som pålitlighet, förbättringar på befintliga banan p.ga minskad belastning och ökad turtäthet etc.

Arbetsmarknadsnytta 4 000 mkr/10 år

En beskrivnning av och kvantifiering av arbetsmarknadsnyttan med utgångspunkt i antalet förväntade nya lokala arbetstillfällen plus värdet av minskad arbetslöshet tack vare förbättrad regional tillgänglighet. Varje arbetstillfälle värderades till medelinkomsten 285 t kr.

Miljönytta 300 mkr/10 år

Vi utgick från överflyttningseffekterna från bilresor till tågresor. Insparad miljökostnad värderades enligt standard, fn 36,67 kr/restimme.

Näringslivsnytta 3 000 mkr/10 år

Näringslivsnyttan baserades på vad en ökad befolkning genererar i efterfrågan på varor och tjänster. Nyckeltal som användes för att beskriva detta var BRP/capita (fn 320 tkr) multiplicerat med befolkningsökningen plus att BRP ökar upp till Alingsås nivå (fn 360 tkr).

Social nytta 6 500 tkr/10 år

De kanske största men också svårkvantifierade nyttoeffekterna är sociala i form av bättre folkhälsa, högre utbildningsnivå, större utbud och valfrihet, minskat försörjningsstöd etc. Då alla dessa faktorer har ett samband med inkomst så valde vi att använda detta som nycketal. Även här använde vi Alingsås som jämförelse. Skillnaden i årsinkomst uppgår till 26 000 kr/person 20-64 år. Övriga sociala intäkter är att hänföra till ökade skatteintäkter med bättre samhällsekonomi, minskad sjukfrånvaro, minskat försörjningsstöd etc.

Förklaring

Beräkningarrna bygger på antagandet att Tranås, tack vara höghastighetsjärnvägen, växer medd 3 000 bostäder och 6 900 invånare och får en arbetsmarknad liknande Alingsås. Även med betydligt blygsammare beräkningar, att Tranås växer med 2 000 bostäder och 4 600 invånare och får en arbetsmarknad liknande Mjölbys, så överstiger utfallet vida Tranås insats.

 

Kontakt

Jimmy Karlsson

Planerare
Tfn: 0140-681 68

Senast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR